menu

 

 

 
 

EZ 8

EZRTB8 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze zařízení vn, vvn

1

Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35 kV od krajního vodiče vedení na obě jeho strany?
Zákon č. 458/00 Sb.

2

Jaké je ochranné pásmo kabelového vedení s napětím 35 kV po obou stranách od krajních kabelů?
Zákon č. 458/00 Sb.

3

Jaká je minimální výška živých částí nad povrchy nebo plochami, kde je dovolen pěší přístup?
ČSN 33 3200:2002

4

Jaké musí být nejmenší vzdálenosti zábran od živých částí k vnitřnímu povrchu zábrany, pro pevné stěny nebo mříže vysoké méně než 1 800 mm, a pro zábradlí, řetězy nebo provazy u vnitřních zařízení VN?
ČSN 33 3200:2002

5

Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná z podmínek pro zavlečení napětí. Jaká je pro takovéto instalace s jmenovitým napětím do 50 kV konzervativní minimální vzdálenost zemničů?
ČSN 33 3200:2002

6

Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
ČSN 33 3200:2002

7

Lze klást kabely na dno kanálu?
ČSN 33 2000-5-52:1998

8

Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000 V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
ČSN 33 2000-5-52:1998

9

Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10 kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě vedle sebe nebo nad sebou?
ČSN 33 2000-5-52:1998

10

Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzduchu?
ČSN 33 2000-5-52:1998

11

Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
ČSN 33 2000-5-52:1998

12

Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
ČSN 33 2000-5-52:1998

13

Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

14

Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na čem je závislá velikost tohoto poruchového proudu?
ČSN 33 2000-4-442:1999

15

Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
ČSN EN 61330:1997

16

Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudová hustota v zemnícím vodiči z mědi se nesmí přesáhnout?
ČSN EN 61330:1997

17

Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící soustavou blokové transformovny?
ČSN EN 61330:1997

18

Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
ČSN EN 61330:1997

19

Jaké zkoušky jsou nutné provést po montáži a propojení blokové transformovny?
ČSN EN 61330:1997

20

Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
ČSN  33 3201:2002

21

Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
ČSN  33 3201:2002

22

Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
ČSN 33 3201:2002

23

Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
ČSN 33 3201:2002

24

Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
ČSN 33 3201:2002

25

Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
ČSN 33 3201:2002

26

Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním zařízením zemního spojení?
ČSN 33 3201:2002

27

Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými  vnitřními a venkovními instalacemi pro běžný provoz?
ČSN 33 3201:2002

28

Jak musí být konstruována ochranná opatření (vybavení) v prostorech nebo místnostech přístupných veřejnosti?
ČSN 33 3201:2002

29

Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
ČSN 33 3201:2002

30

Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným uzemňovacím vodičem?
ČSN 33 3201:2002

31

Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
ČSN 33 3201:2002

32

Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
ČSN 33 3201:2002

33

Jaká jsou nutná opatření, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržby s SF6?
ČSN 33 3201:2002

34

Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
ČSN 33 3201:2002

35

Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
ČSN 33 3201:2002

36

Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
ČSN 33 3201:2002

37

Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
ČSN 33 3201:2002

38

Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
ČSN 33 3201:2002

39

Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
ČSN 33 3201:2002

40

Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn 22 kV (jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu 1,2/50 μs s vrcholovou hodnotou 95 kV)?
ČSN 33 3201:2002

41

Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
ČSN 33 3240:1987

42

Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvody)?
ČSN 33 3240:1987

43

Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20 % objemu oleje největšího transformátoru. Jakým množstvím štěrku se tato jímka vyplňuje?
ČSN 33 3240:1987

44

Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
ČSN 33 3240:1987

45

Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoře transformovny?
ČSN 33 3240:1978

46

Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém rozváděči?
ČSN  33 3240:1987

47

Kdo je vedoucí práce?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

48

Co je považováno na elektrickém zařízení za práci pod napětím?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

49

Co je to odpojení?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

50

Jak je charakterizován beznapěťový stav?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

51

Co je povinností vedoucího práce na zařízení vysokého napětí?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

52

Jaký přístup mohou mít osoby seznámené k elektrickému zařízení?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

53

Co je považováno za nářadí a výstroj?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

54

Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

55

Jak musí být posuzováno zařízení vysokého napětí, pokud byl zahájen postup pro uvádění do provozu?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

56

Co musí být zajištěno při práci pod napětím?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

57

Jak musí být zajišťováno zvyšování a udržování odbornosti k vykonávání prací pod napětím?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

58

Jaký stav představuje hustá mlha?
ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

59

Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
ČSN IEC 60076-8:2000

60

Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)?
ČSN IEC 60076-8:2000

61

Zkoušečky napětí nad 1 kV kapacitního typu musí být pravidelně udržovány a zkoušeny. V jakých termínech se přezkušování provádí?
ČSN EN 61243-1:2006

62

Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozváděč pro střídavá jmenovitá napětí 1 až 52 kV?
ČSN EN 62271-200:2004

63

Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozváděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obsluhy a údržby?
ČSN EN 62271-200:2004

64

Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozváděčů pro střídavá jmenovitá napětí 1 až 52 kV?
ČSN EN 62271-200:2004

65

Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
ČSN EN 60076-11:2004

66

Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída C1?
ČSN EN 60076-11:2004

67

Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1?
ČSN EN 60076-11:2004

68

Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
ČSN EN 60076-7:2007

69

Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak se při provozu olejových transformátorů tento jev ošetřuje?
ČSN EN 60076-7:2007

70

Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozváděčů s napětím nad 52 kV?
ČSN EN 62271-203:2004

71

Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
ČSN EN 60694:2000

72

Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vysokonapěťových řídících zařízení?
ČSN EN 60694:2000

73

Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vysokonapěťových řídících zařízení?
ČSN EN 60694:2000

74

Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
ČSN EN 60694:2000

75

Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
ČSN EN 60694:2000

76

Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
ČSN EN 60694:2000

77

Jaký je povolen nejmenší stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí hlavního obvodu vn u řídících nebo pomocných obvodů?
ČSN EN 60694:2000

78

K čemu jsou určeny typové zkoušky spínacích a řídících zařízení vn?
ČSN EN 60694:2000

79

Zkoušky pomocných a řídících obvodů spínacích a řídících zařízení vn se provádí krátkodobým výdržným napětím. Jaké napětí se používá k těmto zkouškám?
ČSN EN 60694:2000

80

Co vyjadřuje označení E1 na vn spínači pro jmenovité napětí nad 1kV do 52kV?
ČSN EN 60265-1:2000

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^