menu

 

 

 
 

EZ 7

B – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

1

Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
ČSN EN 62305-2:2006

2

Jaké riziko je povoleno u objektů s nebezpečím výbuchu v místech, kde údery blesku zahrnují ztráty na veřejných službách?
ČSN EN 62305-2:2006

3

Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

4

Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových konstrukcí v objektu?
ČSN EN 62305-3:2006

5

V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovaný (oddálený) vnější LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

6

Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006     

7

Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koule?
ČSN EN 62305-3:2006

8

Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při úderu blesku do staveb s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

9

Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém kmitočtu u staveb s nebezpečím výbuchu, nebo u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
ČSN EN 62305-3:2006

10

Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné stavby s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

11

Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
ČSN EN 62305-3:2006

12

Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vzdálenosti do 0,5 m od nebezpečných zón?
ČSN EN 62305-3:2006

13

Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých látek plynu, par nebo mlhy se vzduchem trvale nebo po dlouhá časová období?
ČSN EN 62305-3:2006

14

Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem příležitostná?
ČSN EN 62305-3:2006

15

Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem za normálního provozu pravděpodobný, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období?
ČSN EN 62305-3:2006

16

Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často?
ČSN EN 62305-3:2006

17

Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat za normálního provozu příležitostně?
ČSN EN 62305-3:2006

18

Jak se označuje prostor, ve kterém není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období?
ČSN EN 62305-3:2006

19

Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými konstrukcemi uvnitř nebezpečných prostor?
ČSN EN 62305-3:2006

20

Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
ČSN EN 62305-3:2006

21

V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných prostorů?
ČSN EN 62305-3:2006

22

Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
ČSN EN 62305-3:2006

23

Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami 2 a 22?
ČSN EN 62305-3:2006   

24

Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22 )nutná jímací soustava?
ČSN EN 62305-3:2006

25

Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolační díly v zónách 1 a 21)?
ČSN EN 62305-3:2006

26

Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15 m?
ČSN EN 62305-3:2006

27

Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom místě, vzájemně spojených o jejich největším vodorovném rozměru 24 m?
ČSN EN 62305-3:2006

28

Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových vedení pro dopravu hořlavých kapalin přemostění všech vstupujících potrubí včetně kovových plášťů potrubí?
ČSN EN 62305-3:2006

29

V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině ochrany III a IV?
ČSN EN 62305-3:2006

30

V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

31

Otázky 31 až 40 zatím nepoužity, budou postupně doplněny

32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41

Jaká minimální třída LPS by měla být použita, je-li nutné zřídit ochranu před bleskem na právním základě, nebo podle výsledku ocenění rizika?
ČSN EN 62305-3:2006  

42

Jak mají být navrženy součásti LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

43

Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006 čl. D.3.2  

44

Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
ČSN EN 62305-3:2006

45

Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
ČSN EN 62305-3:2006

46

Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venkovním prostředí v zónách 0 a 20)?
ČSN EN 62305-3:2006

47

Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
ČSN EN 62305-3:2006

48

Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodorovným rozměrem (průměr nebo délka) 28 m?
ČSN EN 62305-3:2006

49

Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní kovová potrubí mimo technologická zařízení?
ČSN EN 62305-3:2006

50

V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině ochrany I a II?
ČSN EN 62305-3:2006

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^