menu

 

 

 
 

EZ 6

EZRTB6 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ – elektrická zařízení s nebezpečím výbuchu

1

Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po iniciaci samovolně šíří hoření?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

2

Která nevýbušná elektrická zařízení jsou zařazena do skupiny II?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

3

Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

4

K čemu je určena, u elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu plynů, čekací doba před otevřením závěrů?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

5

Jak musí být provedena ochranná opatření zajišťující ochranu proti účinkům bludných proudů vznikajících v důsledku magnetických rozptylových polí?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

6

Jak musí být provedena mechanická ochrana zabraňující přístup k neizolovaným živým částem?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

7

Kdy není vyžadována vnější ani vnitřní svorka pro uzemnění nebo vzájemné pospojování?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

8

Jaká je maximální povrchová teplota elektrického zařízení v teplotní třídě T1?
ČSN EN 60079-14:2004 ed. 2; ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

9

Jaká je maximální povrchová teplota elektrického zařízení v teplotní třídě T6 a teplota vznícení plynu nebo páry?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004,  ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

10

Co musí splňovat vidlice a zásuvky použité v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

11

Co musí splňovat vidlice použité v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par, jejichž součásti zůstávají pod napětím, když nejsou zasunuty?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

12

Co znamená označení "d" použité u ochrany proti výbuchu?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

13

Co znamená označení "e" použité ochrany proti výbuchu?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

14

Co znamená označení "ia" použité ochrany proti výbuchu?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

15

Jaká je použitelnost výrobku s označením II 2 G EEx de IIC T6?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

16

Jaká je použitelnost výrobku s označením II 1 D EEx ia IIA T5?
ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

17

Jak je charakterizována nebezpečná zóna 1?
ČSN EN 60079-10:2003

18

Co je sekundární stupeň úniku?
ČSN EN 60079-10:2003

19

Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
ČSN EN 60079-10:2003

20

Co je poměrná hustota plynu nebo páry?
ČSN EN 60079-10:2003

21

Co je označeno jako hořlavá kapalina?
ČSN EN 60079-10:2003

22

Jak se určuje rozsah zóny u zařízení s nebezpečím úniku výbušných plynů a par?
ČSN EN 60079-10:2003

23

Co lze považovat za zdroje vytvářející primární stupeň úniku plynů a par?
ČSN EN 60079-10:2003

24

Jak je charakterizován prostor bez nebezpečí výbuchu (BNV)?
ČSN EN 60079-14:2004

25

Co je jiskrově bezpečné elektrické zařízení?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

26

Jaké elektrické zařízení je možno instalovat v zóně 2?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

27

V jakém rozsahu teplot smí být používáno elektrické zařízení, pokud v označení výrobku není uveden rozsah okolní teploty?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

28

Lze provést v nebezpečném prostoru výbuchu plynů a par elektroinstalaci v síti TN s vodičem PEN?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

29

Jak musí být chráněna napájecí síť TT (samostatné ochranné uzemnění pro napájecí sít a přístupné neživé části), je li použita v zóně 1?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

30

Jak musí být zhotoven propojovací systém tam, kde obvody procházejí z jednoho prostoru bez nebezpečí výbuchu do druhého takovéhoto prostoru přes prostor s nebezpečím výbuchu plynů a par?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

31

Jaké kabely mohou být použity pro pevná zařízení v zóně 1 a 2?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

32

Jaké kabely musí být použity pro přenosná a pohyblivá zařízení v zónách 1 a 2?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

33

Mohou být v zónách 1 a 2 použity pro pevná vedení kabely, které nemají dostatečné vlastnosti proti šíření plamene?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

34

Jaké podmínky musí být zaručeny při používání trubkových systémů v prostorách s výbušnou atmosférou plynů a par?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

35

Jaké jsou doplňkové požadavky pro typ ochrany „e“- (zajištěné provedení) na stupeň ochrany krytem pro závěry obsahující holé živé části?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

36

Jaké podmínky musí splňovat zařízení v instalacích s jiskrově bezpečnými obvody pro zóny 1 a 2?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

37

Jaké se zjišťují elektrické parametry u kabelů použitých pro jiskrově bezpečné obvody?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004 

38

Jak musí být značeny kabely, které obsahují jiskrově bezpečné obvody u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par?
ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

39

Co musí obsahovat dokumentace pro provádění revizí a údržby u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

40

Jaké typy revizí nejsou u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par požadovány?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

41

Je možné u zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par vypustit provádění pravidelných periodických revizí?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

42

Které podmínky musí být splněny, je li z důvodu údržby nutné krátkodobě stáhnout zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par z provozu?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

43

Které podmínky musí být splněny při odpojení zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par z provozu (jiné než jiskrově bezpečné)?
ČSN EN 60079-1 7 ed. 2:2004

44

Smí být v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par u jiskrově bezpečných obvodů prováděny práce na údržbě a revize pod napětím?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

45

Jak může být u zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par prováděna kontrola utažení kabelové vývodky při zběžné prohlídce?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

46

Jak smí být prováděna kontrola celistvosti uzemnění při revizi zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

47

Jak velký musí být nejnižší izolační odpor elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) měřený napětím DC 500 V?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

48

Jak smí být prováděny zkoušky izolace jiskrově bezpečných systémů nebo obvodů u zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par?
ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

49

Jaké kabely se smí používat pro přívody k výdejním stojanům PHM?
ČSN 65 0202:1995

50

Jaké požadavky musí splňovat skříně z plastů použité pro zařízení čerpacích stanic PHM?
ČSN 65 0202:1995

51

Co je považováno z hlediska elektrostatiky za vodivý materiál?
ČSN 33 2030:2004

52

Co je považováno z hlediska elektrostatiky za elektrostaticky vodivý materiál?
ČSN 33 2030:2004

53

Jak lze charakterizovat antistatický materiál?
ČSN 33 2030:2004

54

Které kovové, nebo jiné vodivé materiály se nemusí uzemňovat?
ČSN 33 2030:2004

55

Jaké požadavky musí splňovat odpor propojovacích vodičů mezi rámem, nádrží, souvisejícím potrubím a armaturami automobilové cisterny u zařízení čerpacích stanic PHM?
ČSN 33 2030:2004

56

Jaká ochranná opatření se doporučuje provést na ochranu elektrických vodičů nacházejících se v trase plnění (plnicí pistole, samotné vozidlo, plnicí hrdlo nebo samotná osoba), kde může při plnění palivových nádrží motorových vozidel u zařízení čerpacích stanic PHM vzniknout zápalný jiskrový výboj?
ČSN 33 2030:2004

57

Jaké požadavky musí splňovat přemístitelná kovová zařízení s hořlavými látkami, jako je kontejner, sud, nálevka, vozíky atd., které nemohou být trvale spojeny se zemí přes hlavní konstrukce provozu?
ČSN 33 2030:2004

58

Kdy se považuje prach za vodivý?
ČSN EN 61241-0:2007

59

Jakým požadavkům musí vyhovovat uzemňovací svorka, nebo svorka pro vzájemné pospojování zařízení v prostoru s výbušným prachem, při průřezu fázových vodičů instalace S £ 16 mm2?
ČSN EN 61241-0:2007

60

Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky u elektrických zařízení kategorie 2 v prostoru s výbušným prachem?
ČSN EN 61241-0:2007

61

Co se považuje za hořlavý prach?
ČSN EN 61241-0:2007

62

Jak se značí prostor, ve kterém je výbušná atmosféra rozvířeného prachu se vzduchem přítomna trvale, často nebo po dlouhá období?
ČSN EN 61241-14:2005

63

Lze použít u zařízení se závěrem „tD“ v zóně 22 s vodivým prachem zařízení v krytí IP6X?
ČSN EN 61241-1:2005

64

Lze použít u zařízení se závěrem „tD“ v zóně 22 s nevodivým prachem zařízení v krytí IP5X?
ČSN EN 61241-1:2005

65

Jak musí být montovány průchodky v závěrech, které slouží jako připojovací zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu prachů a které mohou být při připojování a odpojování vystaveny krouticímu momentu?
ČSN EN 61241-0:2007

66

Jaká mezní tepelná odolnost tmelů se považuje v prostorech s nebezpečím výbuchu prachů za odpovídající?
ČSN EN 61241-0:2007

67

Jak musí být označena všechna zařízení konstruovaná do prostorů s nebezpečím výbuchu prachů s pevně připojeným kabelem bez ukončení?
ČSN EN 61241-0:2007

68

Jaké požadavky musí splňovat zaslepovací vložky, použité na zařízeních s nebezpečím výbuchu prachů, pokud nejsou osazeny kabelovými vývodkami nebo vývodkami pro trubkové vedení?
ČSN EN 61241-0:2007

69

Jak musí být u elektrických zařízení v prostorech s hořlavým prachem zajištěny odpojovače, které nejsou navrženy pro manipulaci pod zátěží?
ČSN EN 61241-0:2007

70

Jak lze charakterizovat závěr s ochranou proti prachu?
ČSN EN 61241-0:2007

71

Jak musí být omezeny elektrostatické náboje na závěrech nebo na částech závěrů z plastů pro zóny 20 a 21?
ČSN EN 61241-0:2007

72

Kdy se nevyžaduje u elektrického zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů vnější svorka?
ČSN EN 61241-0:2007

73

Jak musí být v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů zajištěny závěry, které obsahují pojistky?
ČSN EN 61241-0:2007

74

Jaké požadavky musí v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů zajišťovat kryty světelných zdrojů, které mohou mít dodatečnou ochranu vytvořenou mřížkou?
ČSN EN 61241-0:2007

75

Jaké rozlišujeme zdroje úniku výbušných prachů?
ČSN EN 61241-10:2005

76

Kde není povolena zóna 20?
ČSN EN 61241-10:2005

77

Jakou ochranou, nebo kombinací ochran musí být chráněno zařízení v prostorech s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

78

Jaké vlastnosti vykazují elektrická zařízení se zvyšující se tloušťkou vrstvy prachu u zařízení v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

79

Jaké jsou povoleny maximální vrstvy prachu s ohledem na maximální dovolenou teplotu závěrů pro praxi A a B v prostorech s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

80

Co musí zahrnovat systém pospojování u sítí TN, TT a IT v prostorech s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

81

Musí být v prostorech s hořlavým prachem provedeno opatření pro zabránění provozu vícefázového elektrického zařízení se ztrátou jedné fáze?
ČSN EN 61241-14:2005

82

Musí být v prostorech s hořlavým prachem provedeno nouzové vypnutí?
ČSN EN 61241-14:2005

83

Které vodiče musí být odpojovány v prostorech s hořlavým prachem vhodnými prostředky (např. odpojovači, pojistkami a propojkami)?
ČSN EN 61241-14:2005

84

Mohou být v zóně 21 a 22 použity jako ochrana pružných kabelů pružné kovové trubky?
ČSN EN 61241-14:2005

85

Jak musí být ošetřeny nevyužité vodiče u vícežilových kabelů v nebezpečném prostoru s výbušným prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

86

Jaké podmínky musí splňovat zaslepovací zátky pro nepoužité otvory v elektrickém zařízení v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

87

Mohou být v zónách 21 a 22 instalovány zásuvky?
ČSN EN 61241-14:2005

88

Jaké požadavky musí splňovat motory Ex tD napájené různou frekvencí a napětím umístěné v prostorech s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-14:2005

89

Jaké výchozí zkoušky musí být provedeny v prostorech s hořlavým prachem před povolením k uvedení elektrické instalace do provozu?
ČSN EN 61241-14:2005

90

Co je úkolem detailní prohlídky v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

91

Co je nutné provést při přemístění zařízení z jednoho místa na druhé v prostorech s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

92

V jakých intervalech je nutné provádět v prostoru s hořlavým prachem periodické revize?
ČSN EN 61241-17:2006

93

Je možné v prostoru s hořlavým prachem vypustit pravidelné periodické revize?
ČSN EN 61241-17:2006

94

Jaké ruční přenosné nářadí a nástroje je dovoleno používat v zónách 1 a 2 v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou?
ČSN EN 1127-1:2008

95

Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně používány v prostoru bez nebezpečí výbuchu?
ČSN EN 61241-17:2006

96

Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

97

Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

98

Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní prohlídce?
ČSN EN 61241-17:2006

99

Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

100

Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spojeného s jiskrově bezpečným uzemněním a s kostrou zařízení a uzemněnými obvody) v prostoru s hořlavým prachem?
ČSN EN 61241-17:2006

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^