menu

 

 

 
 

EZ 5

EZRTB5 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu

1

Jak je charakterizována doba trvání blesku T?
ČSN EN 62305-1:2006

2

Jak lze charakterizovat chráněný objekt?
ČSN EN 62305-1:2006

3

Jak je charakterizována rázová vlna?
ČSN EN 62305-1:2006; ČSN EN 62305-2:2006

4

Jaká je maximální uvažovaná vrcholová hodnota bleskového proudu I v závislosti na třídě LPS?
ČSN EN 62305-1:2006

5

Jaký je poloměr valící se koule r v závislosti na třídě LPS?
ČSN EN 62305-1:2006

6

Čím je charakteristický dlouhý výboj?
ČSN EN 62305-1:2006

7

Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LEMP?
ČSN EN 62305-2:2006

8

Co je to přípustné riziko (RT) určované ve výpočtech?
ČSN EN 62305-2:2006

9

Jak je charakterizován systém ochranných opatření proti LEMP (LEMPS)?
ČSN EN 62305-2:2006

10

Jak jsou označovány základní typy škod při výpočtech?
ČSN EN 62305-2:2006

11

Jaké základní typy ztrát rozeznáváme na chráněném objektu?
ČSN EN 62305-2:2006

12

Jak je definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
ČSN EN 62305-2:2006

13

Co zahrnuje výpočet při oceňování rizika u stavby?
ČSN EN 62305-2:2006

14

Co představuje vyjádření R=10-3 při stanovování rizika?
ČSN EN 62305-2:2006

15

Co představuje systém ochrany před bleskem LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

16

Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod)?
ČSN EN 62305-3:2006

17

Čemu musí odpovídat vnější izolovaný (oddálený) LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

18

Čemu musí odpovídat vnější neizolovaný (neoddálený) LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

19

Co je náhodná součást LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

20

Co je ekvipotenciální pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů při působení blesku) označované EB?
ČSN EN 62305-3:2006

21

K čemu slouží sběrnice pospojování (přípojnice vyrovnání potenciálů)?
ČSN EN 62305-3:2006

22

Jaká data (parametry) jsou závislé na třídě LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

23

Pokud použijeme ve stavbách z železobetonu pro návrh LPS ocelové armování, je nutné elektrické propojení svislých a vodorovných prutů svařením nebo jiný způsob spojení. Kdo stanovuje takovéto konstrukční uspořádání?
ČSN EN 62305-3:2006

24

V jakých případech by měl být na chráněné stavbě použit izolovaný (oddálený) vnější LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

25

Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda valící se koule?
ČSN EN 62305-3:2006

26

Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda ochranného úhlu?
ČSN EN 62305-3:2006

27

Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda mřížové soustavy?
ČSN EN 62305-3:2006

28

U jakých staveb může vzniknout nebezpečí úderu do boku stavby?
ČSN EN 62305-3:2006

29

Jaké jsou typické hodnoty vzdáleností mezi svody u neizolovaného (neoddáleného) LPS ve vztahu k třídám LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

30

Jakým požadavkům má odpovídat konstrukce a instalace svodů LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

31

Mohou se umístit svody neoddáleného LPS na stěnu z lehce hořlavého materiálu?
ČSN EN 62305-3:2006

32

Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

33

K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

34

Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

35

Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není povoleno přímé pospojování?
ČSN EN 62305-3:2006

36

Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
ČSN EN 62305-3:2006 čl. 6.2.5

37

Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

38

Jaká dodatečná opatření je možno použít před vznikem krokových napětí vzniklé v okolí vnějších svodů LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

39

Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?
ČSN EN 62305-3:2006

40

Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
ČSN EN 62305-3:2006

41

Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
ČSN EN 62305-3:2006

42

Jaká základní ochranná opatření v LPMS lze zahrnout mezi základní ochranná opatření proti LEMP?
ČSN EN 62305-4:2006

43

Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
ČSN EN 62305-4:2006

44

Co zahrnuje systém stínění vnějších vedení vstupujících do stavby?
ČSN EN 62305-4:2006

45

Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPMS?
ČSN EN 62305-4:2006

46

Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojování, které není možno zkontrolovat vizuálně?
ČSN EN 62305-4:2006

47

Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k předcházejícím revizním zprávám. Jaké informace musí zpráva o revizi obsahovat?
ČSN EN 62305-4:2006

48

Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem
(předpoklad ΔU = 1 kV/metr)?
ČSN EN 62305-4:2006

49

Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenosti mezi jednotlivými tyčemi?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

50

Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemniče kladou paprskovitě?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

51

Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPZ?
ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

52

Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPL?
ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

53

Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPS?
ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

54

Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení SPD?
ČSN EN 62305-1:2006

55

Podle řady ČSN EN 62305 jsou znázorněny příčiny a typy poškození staveb a sítí písmeny S1, S2, S3, S4. Co toto označení představuje?
ČSN EN 62305-1:2006

56

V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
ČSN EN 62305-1:2006

57

Průběh bleskového proudu se podle řady ČSN EN 62305 označuje jako poměr T1/T2 (μs/μs). Co toto označení ve skutečnosti představuje?
ČSN EN 62305-1:2006

58

Co je považováno podle návrhu ochrany před bleskem za nebezpečný jev?
ČSN EN 62305-2:2006

59

Jak je charakterizována rázová vlna?
ČSN EN 62305-2:2006

60

Součástí každého návrhu konstrukce ochrany před bleskem je stanovení rizika a škod. Jaké riziko ztrát R je stanovováno u staveb?
ČSN EN 62305-2:2006

61

Na základě jakých údajů se rozhoduje o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako o výběru ochranných opatření?
ČSN EN 62305-2:2006

62

Jaké riziko je povoleno tam, kde údery blesku zahrnují ztráty na lidských životech?
ČSN EN 62305-2:2006

63

Kdo zodpovídá za stanovení velikosti rizika u objektu?
ČSN EN 62305-2:2006

64

Jaké postupy je nutné použít při zpracování projektové dokumentace LPS a k její následné kontrole při revizi?
ČSN EN 62305-2:2006

65

Může technicky a ekonomicky optimalizovaný návrh ochrany před bleskem (LPS) využívat kovových konstrukcí v objektu?
ČSN EN 62305-3:2006

66

U staveb ze železobetonu musí být elektrické propojení armování stanoveno elektrickou zkouškou mezi nejhořejším dílem a úrovní země. Jaká má být hodnota elektrického odporu, aby mohlo být použito ocelové armování jako náhodný svod?
ČSN EN 62305-3:2006

67

Jaké části může obsahovat jímací soustava?
ČSN EN 62305-3:2006

68

Jaké jsou přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy?
ČSN EN 62305-3:2006

69

Jaký je přípustný vrcholový úhel pro vyšetření jímací soustavy při metodě pomocí ochranného úhlu?
ČSN EN 62305-3:2006

70

Jaké jsou přípustné poloměry valící se koule pro vyšetření jímací soustavy?
ČSN EN 62305-3:2006

71

V jakých případech mohou být vodiče jímací soustavy položeny na střeše stavby?
ČSN EN 62305-3:2006

72

Jaké části stavby nemohou být považovány za náhodné jímače a součásti LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

73

Jak je nutno umísťovat svody, aby se snížila pravděpodobnost škod způsobených bleskem?
ČSN EN 62305-3:2006

74

Kolik svodů je nutno instalovat u izolovaného (oddáleného) LPS, je li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan?
ČSN EN 62305-3:2006

75

Kolik svodů je nutno instalovat u neizolovaného (neoddáleného) LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

76

Které náhodné části stavby by neměly být považovány za náhodné svody?
ČSN EN 62305-3:2006

77

Kde by měly být umístěny zkušební spojky na svodech LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

78

Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém kmitočtu?
ČSN EN 62305-3:2006

79

Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů (uspořádaných z vodorovných nebo svislých zemničů) v uspořádání typu A instalovaného vně chráněné stavby?
ČSN EN 62305-3:2006

80

Z čeho se skládá uzemňovací soustava v uspořádání typu A?
ČSN EN 62305-3:2006

81

Z čeho se skládá obvodová uzemňovací soustava vně objektu v uspořádání typu B?
ČSN EN 62305-3:2006

82

V jaké hloubce a vzdálenosti od zdí objektu má být přednostně uložen obvodový zemnič typu B?
ČSN EN 62305-3:2006

83

Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
ČSN EN 62305-3:2006

84

Jaký je účel revize LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

85

Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?
ČSN EN 62305-3:2006

86

Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
ČSN EN 62305-3:2006

87

Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
ČSN EN 62305-3:2006

88

Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
ČSN EN 62305-3:2006

89

Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními instalacemi?
ČSN EN 62305-3:2006

90

Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách, kde jsou instalovány elektronické systémy?
ČSN EN 62305-4:2006 

91

K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána mřížová soustava. Jaká je typická šířka ok této mřížové soustavy?
ČSN EN 62305-4:2006 

92

Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojeny na systém uzemnění kovové části při systému S?
ČSN EN 62305-4:2006 

93

Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má být tato vzdálenost?
ČSN EN 62305-4:2006 

94

Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
ČSN EN 62305-4:2006 

95

Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
ČSN EN 62305-4:2006

96

Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě nebo jiným přípojnicím, při použití materiálu Fe?
ČSN EN 62305-4:2006

97

Kde je vhodné použít prostorové stínění stavby?
ČSN EN 62305-4:2006 

98

Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
ČSN EN 62305-4:2006

99

Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
ČSN EN 62305-4:2006

100

Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?
ČSN EN 62305-4:2006

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^