menu

 

 

 
 

EZ 4

EZRTB4 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

1

Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN?
ČSN EN 60204–1 ed. 2:2007

2

Jak musí být označena svorka pro připojení ochranného vodiče přívodu u pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

3

Je možné u jednoho strojního zařízení použít dvou nebo více hlavních vypínačů?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

4

Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

5

Je možno použít zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem jako hlavní vypínač stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

6

Jaké požadavky musí splňovat hlavní vypínač, je li jako hlavní vypínač použit jistič vhodný pro odpojení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

7

Co musí splňovat zásuvkové spojení, je li použito jako hlavní vypínač pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

8

Jak musí být provedena rukojeť hlavního vypínače pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

9

Kdy musí být v blízkosti hlavního vypínače pracovního stroje umístěn výstražný štítek?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

10

Co nelze použít jako dostatečnou ochranu při ochraně živých částí izolací?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

11

Čemu má zabránit u strojních zařízení ochrana elektrickým oddělením?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

12

Jaký účel má použití obvodů PELV u pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

13

Jaký zdroj napětí nesmí být použit pro ochranu PELV na strojním zařízení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

14

Kdo určuje jištění přívodních vodičů proti nadproudu u pracovních strojů?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

15

Jak musí být jištěny řídicí obvody napájené transformátorem, u kterých je jeden konec výstupního vinutí spojen s ochranným obvodem?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

16

Jakým způsobem se jistí neuzemněné vodiče obvodů místního osvětlení stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

17

Za jakých podmínek není nutno provádět jištění proti nadproudu u vodičů, jejichž proudová zatížitelnost je menší než proudová zatížitelnost napájecích vodičů pracovních strojů?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

18

Které motory pracovních strojů musí být jištěny proti přetížení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

19

Které obvody pracovního stroje musí být jištěny proti účinkům mimořádně vysoké teploty?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

20

Může být použita podpěťová ochrana se zpožděním, jestliže funkce stroje dovoluje přerušení nebo snížení napětí po krátkou dobu?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

21

Musí být u pracovního stroje použita ochrana před nesprávným sledem fází?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

22

Jakým způsobem musí být připojeny přístroje na ochranu proti spínacímu přepětí?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

23

Z čeho se skládá ochranný obvod pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

24

Jaký nejmenší průřez jiného než měděného vodiče lze použít pro ochranný obvod pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

25

Jak musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu dveří pracovního stroje, kde je na ně namontováno elektrické zařízení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

26

Které části nemusí být připojeny k ochrannému obvodu pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

27

Jaké podmínky musí splňovat připojovací místo ochranného vodiče?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

28

Jak musí být zajištěno napájení řídících obvodů pracovních strojů, pro stroje které mají víc než jeden spouštěč a víc než dva řídící přístroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

29

Jaké hodnotě má vyhovovat jmenovité napětí řídících obvodů stroje odebírané z transformátoru, aby vyhovovalo správné funkci řídícího obvodu?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

30

Jak je charakterizována funkce STOP, kategorie 2 u pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

31

Jak je charakterizována funkce STOP (zastavení), kategorie 0 u pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

32

Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Jaké podmínce musí tento režim vyhovět?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

33

Jakým způsobem musí být provedeno nouzové vypnutí stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

34

Jaká funkce se nevyžaduje od ovládání stroje, opatřeného dvouručním ovládáním typu I?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

35

Jak musí být zajištěno ovládání z více než jednoho řídicího stanoviště obsluhy?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

36

Jak se provádí ochrana proti vzniku chybné funkce při zemním spojení řídících obvodů napájených z transformátoru a nepřipojených k ochrannému obvodu stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

37

Jak musí být voleny a montovány ručně ovládané prvky řídících přístrojů?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

38

Jak musí být uspořádány snímače polohy (např. koncové spínače, bezdotykové spínače)?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 čl.

39

Pro jaký význam je na pracovním stroji možno použít žluté tlačítko?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

40

Kdy smí být obnovena funkce nouzového zastavení nebo nouzového vypnutí stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 čl.

41

Jak může být na stroji umístěn přístroj pro nouzové vypnutí ovládaný tlačítkem?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

42

Pokud je hlavní vypínač použit pro funkci nouzového vypnutí, kde musí být umístěn?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

43

Jak musí být umístěny a orientovány všechny prvky řídícího zařízení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

44

Pro označení klasifikace vodičů se používají třídy. Jaký typ vodiče představuje třída 6 pro instalace s pohybem? 
ČSN EN 60204- 1 ed. 2:2007

45

Jak je ovlivňována proudová zatížitelnost přívodních kabelů stroje navíjených na válcový větraný buben?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

46

Kolik vodičů ochranného obvodu pracovního stroje se může připojit k jedné svorce?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

47

Jak musí být zapojeny a montovány svorkovnice na strojích?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

48

Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

49

Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

50

Jaká vzdálenost musí být mezi kabelem a pohyblivou částí stroje, bez nutnosti případných dalších technických opatření proti poškození?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

51

Jaké minimální krytí musí mít elektroinstalační kanály na pracovním stroji?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

52

Co musí splňovat instalace tuhých kovových elektroinstalačních trubek na strojním zařízení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

53

Co musí splňovat instalace svorkových skříní a rozvodných krabic na strojním zařízení?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

54

Kde může být umístěn vypínač ZAP – VYP pro svítidlo umístěné na stroji?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

55

Jak musí být jištěny všechny neuzemněné vodiče obvodů místního osvětlení na pracovním stroji?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

56

Co má obsahovat návod pro údržbu obsažený v technické dokumentaci?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

57

Jaký způsob ověření spojitosti ochranného obvodu pracovního stroje se doporučuje ve smyslu ČSN EN 60204-1 ed. 2/2007?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

58

Jakým hodnotám musí odpovídat měření izolačního odporu mezi silovým a ochranným obvodem pracovního stroje?
ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

59

Co je typově zkoušený rozváděč nn (TTA)?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

60

Jaké uspořádání může obsahovat částečně typově zkoušený rozváděč nn (PTTA)?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

61

Který údaj nemusí být uveden na štítku rozváděče, pokud je uveden v technické dokumentaci výrobce?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

62

Jak musí být v rozváděči umístěny svorky pro vstupující a vystupující vodiče PE, N a PEN?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

63

Jaká opatření je nutné překontrolovat u rozváděče venkovního provedení nebo krytého rozváděče vnitřního provedení v místech s vysokou vlhkostí a s teplotami měnícími se v širokých mezích?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

64

Jaké podmínky musí splňovat u rozváděče ochrana živých částí izolací?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

65

Může být při provádění údržby a revize částí rozváděče vyjímatelných z krytu přerušen ochranný obvod pro zbývající část rozváděče?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

66

Jaké musí splňovat podmínky kryt rozváděče, který je použit jako část ochranného vodiče?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

67

Jaký může být nejmenší průřez měděného vodiče PEN v rozváděči?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

68

Jaké kovové části smí procházet krytem rozváděče při použití ochrany úplnou izolací?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

69

Kdy musí být ochranný vodič uvnitř rozváděče izolován od neživých částí?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

70

Kdy se u rozváděčů s kondenzátory nepovažuje náhodný dotyk za nebezpečný?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

71

Kdo odpovídá za volbu průřezu a zatížitelnost přípojnic u rozváděčů nn?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

72

Je možné u rozváděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páje­nými spoji?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

73

Kdy se u rozváděčů nn nevyžadují zkoušky na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu)?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

74

Kdo odpovídá za provedení typové zkoušky rozváděče nn?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

75

Co je úkolem kusové zkoušky rozváděče?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

76

Co není potřeba provádět při kusové zkoušce rozváděče?
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

77

Jakým nejnižším napětím musí být kontrolována izolace řídících a pomocných obvodů rozváděče, které výrobce označil jako nevhodné pro přímé napájení z hlavního obvodu, se jmenovitým izolačním napětím vyšším než 60 V?
ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

78

Jaká je přípustná maximální hodnota odporu mezi vstupním ochranným vodičem a příslušnou neživou částí při ověřování účinnosti ochranného obvodu?
ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

79

Odpojují se při zkoušce izolace odrušovací kondenzátory zapojené mezi živými a neživými částmi?
ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

80

Co se nepožaduje při typové zkoušce kryté distribuční rozvodnice, typově zkoušené, vnitřního provedení, určené pro pevnou montáž v místech přístupných laické obsluze?
ČSN EN 60439-3:1995

81

Jaká zkouška se provádí u rozváděče zkoušeného k instalaci do míst přístupných laické obsluze?
ČSN EN 60439-3:1995

82

Kde může být umístěn štítek u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze?
ČSN EN 60439-3:1995

83

Jaké krytí není přípustné u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze?
ČSN EN 60439-3:1995

84

Jaké krytí musí u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze splňovat výsuvné části?
ČSN EN 60439-3:1995

85

Jaké zkoušky je nutné provést na staveništních rozváděčích před uvedením do provozu?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

86

Jaký musí být minimální stupeň krytí všech částí staveništního rozváděče při uzavřených dveřích?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

87

Jaké části ACS (staveništního rozváděče) smí být přístupné bez použití klíče nebo nástroje?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

88

Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

89

Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není částí kabelu?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005.

90

Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

91

Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

92

Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

93

Lze použít u rozváděčů distribuční soustavy ochranu zábranou?
ČSN EN 60439-5 ed. 2:2007

94

Jaká musí být hodnota celkového odporu mezi neživými kovovými částmi a ochrannou svorkou rozvodnic a elektrorozvodných jader?
ČSN 35 7030:1972

95

Jaké velikosti je napětí při zkoušce napětím u rozvodnice a elektroměrového jádra s Un=230 V, při kusové zkoušce?
ČSN 35 7030:1972

96

V jakém časovém horizontu musí vybíjecí zařízení u kompenzačních rozváděčů snížit hodnotu zbytkového napětí pod 50V?
ČSN 35 7141:1987

97

Jakou ochranou musí být vybaven regulátor jalového výkonu v kompenzačním rozváděči?
ČSN 35 7141:1987

98

Na jaký jmenovitý proud musí být dimenzovány kontakty stykačů kondenzátorů odpojující současně všechny fáze?
ČSN 35 7141:1987

99

Musí být kompenzační rozváděč (zařízení) vybaveno nadproudovou ochranou?
ČSN 35 7141:1987

100

Poloha a rozměry pracovního prostoru rozváděče je závislá na geometrických charakteristikách, umístění a typu ovlá­dacích zařízení, i na pracovní poloze obsluhy. Jaká je minimální/maximální výška základní oblasti obsluhy rozváděče ve stoje bez zmenšení montážní hloubky?
ČSN EN 50274:2002

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^