menu

 

 

 
 

EZ 3

EZRTB3 – Testy pro písemnou část zkoušky
RT EZ – všeobecné požadavky na elektrická zařízení

1

Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím do konce roku 2008, kdy má být určena konečná tolerance pro všechny evropské státy ±10%.
ČSN 33 0121:2001

2

Jaké jsou přednostní barvy pro  fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?
ČSN EN 60446 ed. 2:2008

3

Jakým způsobem musí být identifikovány vodiče?
ČSN EN 60446 ed. 2:2008

4

Jaké jsou přednostní barvy pro vodič PEN?
ČSN EN 60446 ed. 2:2008

5

Jaká je doporučená barva pro ovládače STOP/VYP?
ČSN EN 60073:2003 ed. 2

6

Jaké krytí značí IPX6?
ČSN EN 60529:1993

7

Jaké krytí značí IP4X?
ČSN EN 60529:1993

8

Jak musí být provedena vnitřní ochranná svorka neživých částí zařízení?
ČSN 33 0360:1989

9

Která norma se přednostně používá pro postupy při provádění revizí elektrických instalaci v budovách?
ČSN 33 1500:1990

10

Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
ČSN 33 1500:1990

11

Jaký postup revizí platí u elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace objektů (např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.)?
ČSN 33 1500:1990

12

Co je nutné ověřovat při provádění revizí obvodů SELV a PELV?
ČSN 33 2000-6:2007

13

Jakou metodu na měření odporu zemniče je možné použít v takových místech (např. ve městech), kde prakticky není možné použít dva pomocné zemniče?
ČSN 33 2000-6:2007

14

Jakou velikost smí mít odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi ručního elektrického nářadí třídy ochrany I?
ČSN 33 1600:1994

15

Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u nářadí II. třídy?
ČSN 33 1600:1994

16

Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (např. IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označuje písmeno T, pokud je na prvém místě?
ČSN 33 2000-3:1995

17

Podle uspořádání středních a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S?
ČSN 33 2000-3:1995

18

Podle uspořádání středních a ochranných vodičů se rozlišují tři druhy sítí TN. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C-S?
ČSN 33 2000-3:1995

19

Co označuje při určování vnějších vlivů písmeno A, uvedené jako prvé písmeno v označení stupně vnějšího vlivu („Ax.xx“)?
ČSN 33 2000-3:1995

20

Kdy není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů?
ČSN 33 2000-3:1995

21

Jaké prvky lze použít na ochranu proti proudovým přetížením a ochranu proti zkratovým proudům?
ČSN 33 2000-4-43:2003

22

Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
ČSN 33 2000-4-43:2003

23

Jaké podmínky musí splňovat použití stykačů se zpožděnou funkcí při ochraně před podpětím?
ČSN 33 2000-4-45:1996

24

Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace?
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

25

Které vodiče musí odpojit zařízení nouzového vypnutí tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

26

Je možno použít vidlice a zásuvky pro funkční spínání elektrických spotřebních zařízení?
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 

27

Kdy smí být v rozvodu nn použit pohyblivý přívod bez ochranného vodiče, s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuv­ky s ochranným kontaktem?
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002

28

Musí být pro ochra­nu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 20 A ve venkovním prostoru a pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku, použit proudový chránič?
ČSN 33 2000-4-47:1997

29

Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky určené pro obvody FELV?
ČSN 33 2000-4-47:1997

30

Kam se umisťují prvky jistící vedení proti přetížení i zkratu nebo pouze proti zkratu?
ČSN 33 2000-4-473:1994

31

Jak je nutno uložit paralelní kabely jištěné společnou pojistkou?
ČSN 33 2000-4-473:1994

32

Kdy není potřeba v síti TT nebo TN vybavit střední vodič detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič?
ČSN 33 2000-4-473:1994

33

Může být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot použit na ochranu vodič PEN?
ČSN 33 2000-4-482:2000

34

Mohou být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot namontovány tepelné spotřebiče?
ČSN 33 2000-4-482:2000

35

Jaká je minimální hloubka uložení silových kabelů s napětím do 1 kV v zemi bez mechanické ochrany ve volném terénu?
ČSN 33 2000-5-52:1998

36

Může ochranný vodič procházet magnetickým obvodem proudového chrániče?
ČSN 33 2000-5-53:1994

37

Smí se považovat použití proudového chrániče v obvodech bez ochranného vodiče za dostatečné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí?
ČSN 33 2000-5-53:1994

38

Jak musí být zapojeny pojistkové spodky závitových pojistek?
ČSN 33 2000-5-53:1994

39

S jakou teplotou země se obvykle počítá pro kabel uložený v zemi v hloubce asi 70 cm pod povrchem?
ČSN 33 2000-5-523:2003 ed. 2

40

Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního elektrického obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných?
ČSN 33 2000-5-537:2001

41

Jak je možné spínat skupinu svítidel připojenou na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem?
ČSN 33 2000-5-559:2006

42

Mohou být ve svítidlech použity kondenzátory s kapacitou větší než 0,5 µF?
ČSN 33 2000-5-559:2006

43

Jak je ohraničena zóna 1 v koupelně s vanou?
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

44

Za jakých podmínek je povoleno u koupelen instalovat spínače a zásuvky v zóně 2?
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

45

Jaký alespoň musí mít stupeň ochrany elektrické zařízení v koupelně v zóně 1?
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2-2007

46

Za jakých podmínek je u plaveckých bazénů a jiných nádrží povolena ochrana polohou a zábranou?
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003

47

Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003

48

Smí se instalovat v zónách 0 a 1 u plaveckých bazénů a jiných nádrží spínače a příslušenství?
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2:2003

49

Jaké spotřebiče je povoleno instalovat v zóně 1 uvnitř místnosti určené pro saunová kamna?
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005

50

Za jakých podmínek je povoleno uvnitř místnosti či kabiny sauny, určené pro saunová kamna, používat zásuvkové vývody?
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005

51

Jakým způsobem smí být napájena elektroinstalace jednoho staveniště?
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

52

Jak musí být na staveništi chráněny zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně?
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

53

Jakými přístroji pro odpojování musí být vybaven každý staveništní rozváděč (ACS)??
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

54

Jak musí být na staveništi chráněny obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32 A?
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

55

Je možné na staveništi pokládat kabely přes cesty nebo ochozy?
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007

56

Musí být koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A v zemědělských provozovnách chráněny proudovým chráničem?
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007

57

Jak se v zemědělských provozech provádí všeobecná ochrana proti požáru způsobeného elektrickým zařízením?
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007

58

Jaká opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí nejsou dovolena v omezených vodivých prostorech?
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007

59

Za jakých podmínek je možné v omezených vodivých prostorech používat zdroje SELV a PELV?
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007

60

Jaký musí být průřez samostatného ochranného vodiče (Cu) u připojeného zaří­zení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1(36 9060) hodnotu 10 mA?
ČSN 33 2000-7-707:1997

61

Jaké bezpečnostní požadavky jsou kladeny na zařízení pro zpracování dat, vyžadující uzemnění s nízkým šumem?
ČSN 33 2000-7-707:1997

62

Jaké bezpečnostní požadavky musí splňovat zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?
ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006

63

Jak musí být chráněny zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?
ČSN 33 2000-7-708 ed .2:2006

64

Jak musí být zajištěny napájecí kabely, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů u výstav, přehlídek a stánků?
ČSN 33 2000-7-711:2004

65

Jaké vodiče jsou povoleny pro instalace v nepohybujícím se nábytku?
ČSN 33 2000-7-713:2005

66

Jaký nejmenší průřez měděného jádra ohebného kabelu může být použit pro instalace v nábytku?
ČSN 33 2000-7-713:2005

67

Jaká ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se nesmí používat u zařízení pro venkovní osvětlení?
ČSN 33 2000-7-714:2001

68

Musí se připojovat při ochraně automatickým odpojením od zdroje kovové konstrukce, které jsou v blízkosti, ale nejsou součástí zařízení pro ven­kovní osvětlení k jeho zemnící svorce?
ČSN 33 2000-7-714:2001

69

Jaký stupeň krytí je dostatečný pro svítidla veřejného osvětlení, která jsou umístěna více než 2,50 m nad úrovní terénu a riziko znečištění je zanedbatelné?
ČSN 33 2000-7-714:2001

70

Jaké napájecí zdroje lze použít pro světelné instalace z neizolovaných vodičů při napájení malým napětím?
ČSN 33 2000-7-715:2006

71

Je možné u napájecích zdrojů malého napětí pro světelné instalace použití paralelních zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů?
ČSN 33 2000-7-715:2006

72

Jakým způsobem musí být připojeny topné jednotky k elektrické instalaci?
ČSN 33 2000-7-753:2003

73

Jaké minimální krytí je povoleno u topných jednotek pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu?
ČSN 33 2000-7-753:2003

74

Jakým proudem se jistí maximálně světelné obvody?
ČSN 33 2130:1985

75

Kolik zásuvek lze připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod při jištění 16 A?
ČSN 33 2130:1985

76

Jakým způsobem se smí jistit zásuvkové obvody při použití jističe nebo pojistky?
ČSN 33 2130:1985

77

Jaké prvky nesmí být instalovány v budovách, kde je zaveden plyn?
ČSN 33 2130:1985

78

Jakým způsobem se doporučuje připojit akumulační kamna na samostatný trojfázový obvod?
ČSN 33 2130:1985

79

Podle jakého předpisu se provádí revize a kontroly ve zdravotnických zařízeních?
ČSN 33 2140:1985

80

V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
ČSN 33 2180:1980

81

Jak se umisťují zásuvky v obytných místnostech, kromě zásuvek, které jsou součástí pevného stavebnicového rozvodu?
ČSN 33 2180:1980

82

Jak se připojují zásuvky, které jsou součástí pevného rozvodu?
ČSN 33 2180:1980

83

Za jakého předpokladu je možné uložit silové kabely přímo na hořlavé podklady stupně hořlavosti B, C1, C2 a C3?       
ČSN 33 2312:1985

84

Jaká značka na osvětlovacím tělese informuje o možnosti instalace na hořlavé podklady?
ČSN 33 2312:1985

85

Do jakého stupně lze z hlediska hořlavosti zařadit látku označenou C1 (třída reakce na oheň B)?
ČSN 33 2312:1986

86

Při jednotlivé kompenzaci se doporučuje výkon kompenzačních kondenzátorů určit?
ČSN 33 3080:1978

87

Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče. Musí být tyto kompenzační kondenzátory opatřeny vybíjecími odpory?
ČSN 33 3080:1978

88

Jak se musí otevírat dveře elektrické provozovny?
ČSN 33 3201:2002

89

Jak se umísťuje přípojková skříň u kabelové přípojky nad definitivně upravený terén?
ČSN 33 3320:1996

90

Jak musí být provedeno jištění v přípojkové skříni u kabelové přípojky?
ČSN 33 3320:1996

91

Co je to elektromagnetická kompatibilita (EMC)?
ČSN IEC 1000-1-1:1995

92

Kdy lze použít pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu?
ČSN 34 0350:1965

93

K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?
ČSN 34 0350:1965

94

Jak musí proveden prodlužovací přívod k prodloužení rozvodu z pevné zásuvky?
ČSN 34 0350:1965

95

Jaká je přípustná délka pohyblivého přívodu?
ČSN 34 0350:1965

96

Za jakých podmínek mohou být zřizována v průmyslových závodech prozatímní elektrická zařízení?
ČSN 34 1090:1961

97

Kdy je vítr označen jako prudký, při kterém se musí zastavit práce na elektrickém zařízení?
ČSN EN 50110-1:2005

98

Kdo je při práci na elektrickém zařízení vedoucí práce?
ČSN EN 50110-1:2005

99

Jak nesmí být provedeno zahájení práce a nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce?
ČSN EN 50110-1:2005

100

Jakou barvu musí mít výstražná fólie určená pro silnoproudé kabely?
ČSN 73 6006:2003

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^