menu

 

 

 
 

EZ 2

B – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

(označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

1

Z čeho musí sestávat ochranné opatření?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

2

Co musí zajišťovat ochranné opatření, spočívající ve zvýšené ochraně?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

3

Jak je specifikována doplňková ochrana?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

4

Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 

5

Kolik ochranných opatření musí být uplatněno v každé části instalace?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

6

Musí se s ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci uvažovat z hlediska montáže zařízení?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

7

Kdy se mohou použít jako ochranné opatření zábrany?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

8

Kdy se může použít ochranné opatření polohou (umístěním mimo dosah)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

9

Lze použít ochranné opatření zábranou tam, kam mají přístup osoby bez elektrotechnické kvalifikace?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

10

Kdy se může uplatnit ochranné opatření nevodivým okolím?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

11

Může porucha jednoho ochranného opatření narušit ostatní ochranná opatření?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

12

U jakých zařízení může být vynecháno opatření při poruše (ochrana před nepřímým dotykem)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

13

Může být vynecháno ochranné opatření při poruše u šroubů s maticemi, nýtů, štítků a kabelových příchytek?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

14

Kdy mohou být vynechána opatření na ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem neboli před dotykem neži­vých částí)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

15

Jak se člení prostory z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy a jejich působení?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

16

Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

17

Jak musí být uzemněny neživé části současně přístupné dotyku při automatickém odpojení od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

18

Co musí být vzájemně spojeno do takzvaného ochranného pospojení při automatickém odpojení od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

19

Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně (automaticky) odpojit zdroj napájení zařízení. Jaká doba je nepřekročitelná pro distribuční obvody?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

20

Jaká je maximální doba odpojení pro koncové obvody nepřekračující 32A v síti TN 3x230/400V AC?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

21

Jaké opatření je nutno provést, jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky (automatického) samočinného odpojení od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

22

Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

23

Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

24

Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

25

Jakou základní podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

26

Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

27

Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, může být na straně zátěže použit vodič PEN?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

28

Jak musí být u proudového chrániče v síti TN-C-S provedeno spojení ochranného vodiče PE s vodičem PEN?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

29

Jak musí být v sítích TT instalovány všechny neživé části při použití společného ochranného přístroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

30

Za jakých podmínek je možno v síti TT použít nadproudové ochranné přístroje?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

31

Jestliže jsou pro ochranu při poruše použity proudové chrániče v sítích TT, je nutné používat další ochranná zařízení?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

32

Jakou podmínku musí splňovat součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživých částí RA v síti TT?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

33

       Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

34

Jaké jsou požadavky na ochranu při poruše obvodu FELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

35

Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky pro obvody FELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

36

Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II, nebo s rovnocennou izolací?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

37

Kdy nesmí být uplatněno ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací jako jediné v jednom obvodě či instalaci?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

38

Jaké podmínky platí pro kryty použité při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

39

Jak musí být připojeny vodivé části uzavřené v izolačním krytu, použitého při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

40

Musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

41

Jak je zajištěna základní ochrana a ochrana při poruše u ochranného opatření elektrickým oddělením?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

42

Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

43

Mohou být živé části elektricky odděleného obvodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

44

Co musí být splněno při ochranném opatření elektrickým oddělením?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

45

Mohou být při ochranném opatření elektrickým oddělením neživé části oddělených obvodů spojeny se zemí?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

46

Za jaké ochranné opatření je považováno použití malého napětí SELV a PELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

47

Pro jaký účel se užívá označení SELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

48

Musí být odděleny živé části obvodů SELV a PELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

49

Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

50

Kdy není všeobecně nutná základní ochrana při ochranném opatření malým napětím SELV a PELV?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

51

Je doplňková ochrana proudovým chráničem považována za výhradní ochranné opatření?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

52

Lze v některých případech ochranu doplňujícím ochranným pospojováním považovat za ochranu základní?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

53

Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

54

Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

55

Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

56

Co musí splňovat přepážky nebo kryty, jestliže je nutno tyto přepážky, kryty nebo části krytů odstranit?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

57

Čemu musí bránit ochranné opatření zábranou?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

58

Mohou být při ochraně zábranou odstraněny zábrany bez použití klíče?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

59

Kdy se u ochrany polohou předpokládá, že jsou části současně přístupné dotyku?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

60

Jaká je u vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II. viz ČSN 33 0010:1984) zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru (v prostorách kam mají přístup pouze osoby znalé)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

61

Na co se vztahuje hodnota dosahu ruky při ochranném opatření polohou (umístěním mimo dosah)?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

62

Jaká je maximální vzdálenost dvou částí, o kterých se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

63

Může být v prostorách, kde je uplatněno ochranné opatření nevodivým okolím připojen ochranný vodič?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

64

Jakou hodnotu nesmí u ochrany nevodivým okolím překročit odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při napětí instalace do 500 V?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

65

Mohou být vodiče soustavy neuzemněného místního pospojování v elektrickém spojení se zemí?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

66

Smí být navzájem spojeny neživé části odděleného obvodu ochranného opatření elektrickým oddělením při napájení více než jednoho spotřebiče?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

67

Jaký stupeň ochrany se musí volit v prostorách zvlášť nebezpečných (např. vliv vody AD), kdy se části nemusí uchopit rukou?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

68

Jaké jsou meze bezpečného malého napětí krytů izolovaných od živých částí, v prostorách zvlášť nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku částí zařízení?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

69

Jaké jsou mezní hodnoty konvenčních proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

70

Jaké jsou mezní hodnoty bezpečných malých napětí proti zemi u živých částí nebezpečných prostorů?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

71

Jak se dá definovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

72

Čemu musí u nízkonapěťových instalací obvykle odpovídat základní ochrana před dotykem?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

73

Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

74

Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

75

Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

76

Jakým způsobem může být dosažena ochrana při jedné poruše?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

77

Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Co lze zařadit mezi prostředky základní ochrany?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

78

Mezi prostředky základní ochrany patří?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

79

Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Jakými prostředky musí být tvořena tato ochrana?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

80

Jaké prostředky patří mezi ochrany před poruchou?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

81

Jaké prostředky patří mezi prostředky zvýšené ochrany?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

82

Čím je zajištěno ochranné opatření samočinným (automatickým) odpojením od zdroje?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

83

Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany dvojitou nebo zesílenou izolací?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

84

Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany SELV?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

85

Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany PELV?
ČSN EN 61140 ed. 2:2003

86

Které vodiče se musí v elektrickém zařízení spojovat s hlavní ochrannou svorku nebo přípojnici?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

87

Jaký nejmenší průřez musí mít ochranný vodič, má-li fázový vodič průřez 35 mm2 a oba jsou ze stejného materiálu?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

88

Jak se umísťují páskové nebo drátové zemniče do kabelových rýh?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

89

Jak se musí chránit přívody od základových zemničů pasivní ochranou proti korozi na přechodu z betonu na povrch?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

90

Kdy se u společných uzemňovacích soustav nemusí měřit zemní odpor?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

91

Jaké zemniče se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

92

Mohou se pracovní a ochranná uzemnění různých rozvodných soustav do 1000V vzájemně spojovat?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

93

Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

94

Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silových zařízení?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

95

Co nesmí být použito za náhodný ochranný vodič?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

96

Co může být použito za náhodný ochranný vodič?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

97

Jaký průřez se může použít jako vodič ochranný i střední v pevných instalacích připojených na sítě TN?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

98

Jakou izolaci musí splňovat ochranný vodič ve společném obložení?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

99

Jakým způsobem musí být postupováno při pracích na náhodných zemničích (měření, výměny dílů apod.)?  
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

100

Je přípustné použít v pevných instalací připojených na sítě TN vodič PEN o průřezu menším než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^