menu

 

 

 
 

EZ 1

A – TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů

(označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

1

Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické inspekce Praha?
§ 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

2

Jakou činnost vykonává ITI Praha jako organizace státního odborného dozoru?
§ 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

3

Na koho se vztahuje působnost organizace státního odborného dozoru?
§ 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

4

Vztahuje se působnost organizací státního odborného dozoru na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající dozoru orgánů státní báňské správy?
§ 3 odst. 2, písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

5

Jaké činností provádí organizace státního odborného dozoru (ITI Praha)?
§ 6 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

6

K čemu jsou oprávněni pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru?
§ 6a odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

7

Může ITI Praha, jako organizace státního odborného dozoru, ukládat pokuty?
§ 6a odst. 4 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění   

8

Vztahují se na činnost organizací státního odborného dozoru obecné předpisy o správním řízení?
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

9

Která jsou vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.?
§ 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

10

Co se rozumí vyhrazenými technickými zařízeními?
§ 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

11

Co je jedním z předpokladů odborné způsobilosti fyzických osob pro vydání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení?
§ 6c odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

12

Má osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru k činnostem na vyhrazených technických zařízeních omezenou platnost?
§ 6c odst. 4 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

13

Jaká je doba platnosti osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních?
§ 6c odst. 4 zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

14

Jsou osvědčení vydávána organizací státního odborného dozoru přezkoumatelná soudem?
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

15

Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení („revizní technici“) jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání, potřebnou praxi a složili zkoušku v rozsahu jakého paragrafu?
§ 9 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

16

Co je povinna zajistit dodavatelská organizace před předáním elektroinstalace odběrateli?
§ 4 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb.

17

Jak se dělí objekty podle vyhlášky 20/78 S. pro účely revizí?
§ 4 odst. 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb.

18

Je si dodavatelská organizace povinna vyžádat souhlas s předáním u orgánů státního odborného dozoru na dokončovaných elektrických zařízeních v prostředí s nebezpečím výbuchu?.
§ 4 odst. 1 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb.

19

Koho řídí Státní úřad inspekce práce?
§ 4 odst. 1) zákona č. 251/2005 Sb. v platném znění

20

Kdo rozhoduje o odejmutí osvědčení nebo oprávnění vydaného fyzické osobě, pokud je u ní zjištěno porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení?
§ 20 odst. 2) zákona č. 251/2005 Sb. v platném znění

21

Může inspektor oblastního inspektorátu práce ukládat organizacím a podnikajícím fyzickým osobám pokuty za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení?
§ 7 odst. 1) zákona č. 251/2005 Sb. v platném znění

22

Komu jsou podřízeny inspektoráty bezpečnosti práce?
§ 49 zákona č. 251/2005 Sb. v platném znění

23

Co se rozumí pojmem prevence rizik?
§ 102 (zákoníku práce) zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění

24

Co se rozumí ve smyslu zákoníku práce právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
§ 349 (zákoníku práce) zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění

25

Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
Příloha 1, část II, odst. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

26

Co upravuje místní provozní bezpečnostní předpis?
§ 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění

27

Kdo může provádět obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců?
§ 11 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

28

Kdo stanovuje rozsah kontroly strojního zařízení před uvedením do provozu, když není k dispozici průvodní dokumentace od výrobce?
§ 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění

29

V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění

30

Jak musí být znázorněna značka, jestliže obsahuje kresbu, která popisuje situaci, nebo nařizuje či zakazuje určité chování ("piktogram")?
§ 2 odst. 2 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění

31

Co mají splňovat informativní značky (světla) obsahující informace o únikových cestách, nouzových východech nebo místech první pomoci?
§ 2 odst. 2 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění

32

Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
§ 1 nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

33

Pro účely hlášení úrazu je smrtelným pracovním úrazem?
§ 2 nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

34

Mohou být používány ochranné prostředky více zaměstnanci?
§ 3 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

35

Co je nutné zajistit před uvedením pracoviště do provozu ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb.?
§3 odst. 3 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

36

Jak musí být provedena elektroinstalace ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb.?
Příloha, článek 2.1.2 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.    

37

Při uvádění ne zcela dokončené instalace do provozu, ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb.?
Příloha, článek 2.1.3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.    

38

Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb.?
Příloha, článek 2.1.4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.     

39

Který předpis stanoví obecné požadavky na bezpečnost výrobku?
§ 3 zákona č. 102/2001 Sb. o Obecné bezpečnosti výrobků:

40

Co je technický předpis podle zákona č. 22/1997 Sb.?
§ 3 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

41

Který předpis upravuje tvorbu Českých technických norem (ČSN)?
§ 4 až 7 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

42

Jsou České technické normy ve smyslu zákona obecně závazné?
§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

43

Co se rozumí harmonizovanou technickou normou?
§ 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

44

Kdo a jak zveřejňuje harmonizované české technické normy?
§ 4a odst. zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

45

Kdo zabezpečuje tvorbu a vydávání českých technických norem?
§ 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

46

Co je cílem státního zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb.?
§ 9 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

47

Kterým předpisem jsou stanoveny výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů?
§ 12 odst. 1, písm. a), b), zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

48

Co znamená označení CE na stanoveném výrobku?
§ 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

49

U jakých výrobků lze použít Českou značku shody „CCZ“?
§ 13 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

50

Smí být stanovený výrobek označený CE souběžně označen značkou CCZ?
§ 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

51

Kdo provádí dozor nad stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb.?
§ 18 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

52

Co se považuje za elektrické zařízení určené pro použití v rozsahu nařízení vlády č. 17/2003 Sb.: (s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze k tomuto nařízení vlády)? 
§ 1 odst. 2 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

53

S čím musí být v souladu elektrické zařízení uvedené na trh v rozsahu nařízení vlády č. 17/2003 Sb.? 
§ 2 odst. 2a nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

54

Co se rozumí ve smyslu NV 616/2006 Sb. elektromagnetickým rušením (kompatibilitou)?
Příloha č. 1, čl. 1 nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

55

Jak dlouho se uchovávají technické postupy určené pro montáž pevné instalace s respektováním elektromagnetického rušení (kompatibility) ve smyslu NV 616/2006 Sb.?
Příloha č. 1, čl. 1 nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

56

K čemu nesmí vést přerušení a obnova dodávky energie do strojního zařízení podle nařízení vlády č. 24/ 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení?
Příloha č. 2, čl. 1.2.6 nařízení vlády č. 24/2003 Sb.

57

Co je nebezpečný prostor ve smyslu nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení?
nařízení vlády č. 24/2003 Sb. příloha 2, čl. 1.1.1)

58

Která z uvedených jednotek není podle zákona o metrologii základní měřící jednotkou?
§ 2 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb. 

59

Která měřidla jsou podle zákona o metrologii stanovena k povinnému ověřování?
§ 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb.  

60

Co se potvrzuje ověřováním a kalibrací stanovených měřidel?
§ 9 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.

61

Je vlastník stavby ve smyslu stavebního zákona povinen uchovávat dokumentaci odpovídající skutečnému provedení?
§ 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

62

Na jakých stavbách se musí zřizovat ochrana před bleskem?
§ 47 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

63

Co musí obsahovat technická zpráva projektová dokumentace silnoproudé instalace podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.?
Příloha 2, odst. 3.7.1. vyhlášky č. 137/1998 Sb.

64

Co nemusí obsahovat výkresová část projektová dokumentace silnoproudé instalace podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.?
Příloha 2, odst. 3.7.2. vyhlášky č. 137/1998 Sb.

65

Co nemusí podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. obsahovat dokumentace bleskosvodu?
Příloha 2, odst. 3.7.3. vyhlášky č. 137/1998 Sb.

66

Na jaká zařízení se nevztahuje nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu?
§ 1 odst. 2 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.        

67

K čemu je určeno ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy?
§ 46, odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

68

Co není chráněno ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy?
§ 46, odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.

69

Čím je určeno ochranné pásmo nadzemního zařízení elektrizační soustavy?
§ 46, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

70

Jak velké je ochranné pásmo podzemního kabelu s napětím do 1 kV?
§ 46, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.

Verze pro tisk

^^^ NAHORU ^^^