CHCETE BYDLET V BEZPEČNÉM DOMĚ?
S přihlédnutím k vývoji změn ve vlastnických vztazích u bytových domů a na základě zkušeností z oblasti výtahového průmyslu se domníváme, že přichází čas věnovat se silněji prevenci v oblasti dodržování požadavků sloužících k zajišťování bezpečnosti uživatelů bytových domů a není potřebné čekat na první právní spory. Následující přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony, které by měly být prováděny v bytových domech na základě požadavků právních předpisů a českých technických norem.

Obecně

K zajištění poskytování základních služeb v bytových domech v souladu se závaznými podmínkami pro užívání staveb, kterými stavební úřady ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy stanovují mimo jiné stupeň ochrany veřejných zájmů spolu se snahou o návazné bezpečné používání stavby na základě dodržování ustanovení příslušných právních předpisů a českých technických norem, jsou bytové domy vybaveny odpovídajícími technickými zařízeními. Technická zařízení se tak stávají důležitou součástí konstrukcí staveb, jejichž účelem však není zajištění statické bezpečnosti stavby, ale zajištění stanoveného stupně užitnosti na základě vybavenosti stavby v souladu s dosažením požadované životní úrovně a zejména bezpečnosti uživatelů stavby.

Důvěra uživatelů

Uživatelé tak oprávněně očekávají od stavby, a tedy zejména od instalovaných technických zařízení, obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti po dobu tzv. „hospodárné doby životnosti“. U technických zařízení se jedná o stanovení doby používání zařízení, která začíná protokolárním předáním k používání a končí okamžikem, kdy již náklady na údržbu, opravy a uvedení do souladu s odpovídající úrovní bezpečnosti (dána současným stupněm technického poznání) překračují pořizovací cenu nového zařízení. Základním krokem k tomu, aby uživatelé získali alespoň základní důvěru v bezpečnost každodenně používaných technických zařízení, je řádné provádění předepsaných kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek instalovaných zařízení v souladu ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním písemných výstupů z provedených úkonů obsahujících objektivní zjištění a případně návrhy na provedení nápravných opatření vlastníkovi stavby tak, aby tento mohl začít bezodkladně realizovat potřebné kroky.

Možné důsledky

Nebudou-li v případě zvláště závažných zjištění bezodkladně realizována odpovídající opatření, která by přibližovala zejména konstrukční bezpečnost dříve instalovaných zařízení na úroveň současného stupně technického poznání, počet úrazů a škod na majetku poroste (zvláště v budovách, do kterých má přístup veřejnost). Skutečnost, že do současné doby není velká povědomost o precedentních případech rozsudku náhrady škody za havárie způsobené technickými zařízeními instalovanými v bytových domech, neznamená, že tomu tak nebude i v nejbližší budoucnosti spolu s požadavky na vyplacení pojistných krytí např. z úrazového pojistění nebo pojištění odpovědnosti nebo majetku. Řada právních domů je připravena hájit postižené osoby při provozu a používání instalovaných technických zařízení a liknavost českých soudů se v případě cizinců dá efektivně obejít žalobou ve státě bydliště, pokud se jedná o zemi EU. Lavina může být spuštěna jediným případem, kde se bude jednat pouze o výši náhrady škody a nikoliv o vinu, neboť tyto případy se budou zřejmě soudit jako porušení obecné odpovědnosti podle paragrafu 415 občanského zákoníku nebo s využitím odstavce 3 článku 11 Listiny základních práv a svobod.
P Ř E H L E D
KONTROL, PROHLÍDEK, REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH V BYTOVÝCH DOMECH

1 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
DRUH ZAŘÍZENÍ
PRÁVNÍ PŘEDPIS
ČSN
NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ

ODBĚRNÁ

ELEKTRICKÁ

ZAŘÍZENÍ

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon [§ 28, odst.2) písm. e), odst. 5 ) písm.b) a § 29 odst. 2) písm. e), odst. 3) písm. b)] – „udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům
   
Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení [Příloha 2]
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 332000-3) s el. Instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd. : hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)
Pravidelné revize 1x za 5 let
Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)
Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky
Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd): vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)
Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok
Revizní technik
ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize [Příloha F]
(provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno)
- připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení
Výchozí revize
Revizní technik
ELEKTRICKÁ INSTALACE
ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik – Určení vnějších vlivů
Určení druhu prostředí
Protokol o určení druhu prostředí
Odborná komise
HROMOSVODY
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
- zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Pravidelné revize 1x za 5 let
Revizní technik

2 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍ

PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN

NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 
Patří sem:
- zvyšovací stanice rozvodů pitné vody (větrníky)

 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

Provozní revize
1 x za rok
Revizní technik
- výměníky horkovodní s teplotou větší než 100O C a parní s tlakem větším než 0,5 bar
Vnitřní revize
1 x za 5 let
Revizní technik
- expanzomaty ve výměnících a nízkotlakých kotelnách
Zkouška těsnosti
po vnitřní revizi
1 x za 5 let
Revizní technik
- hasicí přístroje a hasicí zařízení jako jsou pojízdné práškové a vyprazdňované tlakem
Tlaková zkouška
1 x za 9 let
Revizní technik
NÍZKOTLAKÉ KOTELNY
Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 
Patří sem:

- kotelny s výkonem jednoho kotle nad 50 kW nebo součtem všech výkonů kotlů nad 100 kW

„Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen
Odborná prohlídka
Odborně způsobilá osoba
a) před uvedením kotelen do provozu,
- vykonaná podle potřeby v případech a), b), c) a e)
Patří sem:
b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
- Tepelný technik
c) při změně druhu paliva,
- Revizní technik kotlů,
d) vždy po jednom roce provozu kotelen,
Odborná prohlídka
1 x za rok
v případě d)
- Energetik
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.“
Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Příloha k NV, část 12 Nízkotlaká kotelna
Odborná prohlídka
nejméně 1 x za 12 měsíců (není-li v provozním řádu stanoveno jinak)
Odborně způsobilá osoba

3 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍ
PRÁVNÍ PŘEDPIS
ČSN
NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ
DOMOVNÍ ROZVODY PLYNU
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Kontrola zařízení
1 x za rok
Pověřený pracovník
včetně
regulátorů ze STL na NTL
§ 3 Kontrola zařízení
§ 6 Výchozí revize
§ 7 Provozní revize
Výchozí revize
před uvedením zařízení do provozu
Revizní technik
dodavatele
Provozní revize
1 x za 3 roky
Revizní technik
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 
ČSN 38 6405 Plynová zařízeni, zásady pro prováděni kontrol, revizí a pro zpracováni místního provozního řádu
Část III Provádění kontrol a revizí
ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Revize 1 x za 3 roky
Revizní technik
PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Revize 1 x za 3 roky
Revizní technik
§ 1 odst. 2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro:
g) spotřebu plynů spalováním.
§ 1 odst. 3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

4 ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ VÝTAHY

DRUH ZAŘÍZENÍ
PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN
NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ
VÝTAHY URČENÉ PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
Provozní prohlídky
1 x za 2 týdny
Dozorce výtahu
- Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Odborné prohlídky
1 x za 2 měsíce
Odborný servisní pracovník
I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky
1 x za 3 měsíce
Odborný servisní pracovník
- Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
Odborné prohlídky
1 x za 3 měsíce
Odborný servisní pracovník
I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky
1 x za 4 měsíce
Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Odborné zkoušky
1 x za 3 roky
Zkušební technik
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN811(2):1993
Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2006) a následně každých 6 let
Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999
Inspekční prohlídka nejpozději za 6 let od data poslední odborné zkoušky
(nejpozději však březen 2009) a následně každých 6 let
Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1 (2):1999
Inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let
Inspektor inspekčního orgánu typu A
NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
Odborné prohlídky
1 x za 6 měsíců
Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Odborné zkoušky
1 x za 6 let
Zkušební technik

5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍ
PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN
NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci
Kontrola provozuschopnos- ti nejméně 1 x za rok
(není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba)
Oprávněná osoba
ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
 
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
- odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu
Výchozí kontrola a tlaková zkouška
Dodavatel
- hydrantové systémy
Provozní kontrola
1 x za rok
Odborný pracovník
- suchovody v budovách s výškou „h“ větší než 30 m
Provozní kontrola
1 x za rok
Odborný pracovník
HASICÍ PŘÍSTROJE
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení
Kontrola provozuschopnos- ti nejméně 1 x za rok
Oprávněná osoba
- Hasicí přístroje vodní a pěnové
Periodická zkouška 1 x za 3 roky
Oprávněná osoba
- Ostatní druhy hasicích přístrojů
Periodická zkouška 1 x za 3 roky
Oprávněná osoba
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí
Preventivní požární prohlídka nejméně
1 x za rok
Preventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba
- objekty se zvýšeným požárním nebezpečím
Preventivní požární prohlídka nejméně
1 x za 6 měsíců
dtto
- objekty s vysokým požárním nebezpečím
Preventivní požární prohlídka nejméně
1 x za 3 měsíce
dtto

6 KOMÍNY

DRUH ZAŘÍZENÍ
PRÁVNÍ PŘEDPIS
ČSN
NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU
ÚKON PROVÁDÍ
KOMÍNY
Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
- jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
….. do výkonu 50 kW
Čištění komínu
6 x za rok
Oprávněná osoba
….. s výkonem nad 50 kW
Čištění komínu
4 x za rok
Oprávněná osoba
- jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na paliva plynná
….. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou
Čištění komínu
2 x za rok
Oprávněná osoba
….. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou
Čištění komínu
6 x za rok
Oprávněná osoba
….. s výkonem nad 50 kW
Čištění komínu
4 x za rok
Oprávněná osoba
ČSN 73 2401 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Zkouška před dokončením stavby, změnou stavby, změnou paliva, připojením spotřebiče nebo otopné soustavy
Oprávněná osoba

Zpracoval: Dvořák s laskavou pomocí ESČ a ATZ, 2006-08-07

 


Fiktivní návrh kontroly a revize zařízení

Provádění kontrol a revizí „Vyhrazených zařízení“ v nájemních domech

Ukázkový návrh revizního plánu pro obytný dům

Kontroly ve společně užívaných prostorách – zajišťují pronajímatelé:

- 1x ročně - požární bezpečnosti v objektu vyhl.č. 246/2001 Sb.
- 1x ročně - rozvod plynu
- 1x ročně - rozvod el.instalace
- 1x ročně - rozvod vody
- 2x ročně - funkčnost provozovaných a vyvložkovaných komínů

Kontroly v bytech majitelů a nájemníků – zajišťují pronajímatelé:

- 1x ročně - rozvod plynu
- 1x ročně - rozvod el.instalace
- 1x ročně - rozvodu vody


Revize ve společně užívaných prostorách – zajišťují pronajímatelé

- 1x za 3 roky - rozvod plynu
- 1x za 5 roků - rozvod el.instalace
- 1x za 5 roků - rozvodu vody


Revize v bytech majitelů a nájemníků – zajišťuje „Chráněný zákazník“

- 1x za 3 roky - rozvod plynu podle zákona 91/2005 §62 odst. 2 pís. g), na žádost majitele
- 1x za 5 roků - rozvod el.instalace podle zákona 91/2005, §29 odst. 2 pís. e), na žádost majitele
- 1x za 5 roků - rozvodů vody


      _____________________________________                                  ___________________________________
                                   nájemník                                                                                                       pronajímatel (é)

V Brně dne ………………………………………………………2006