Článek: VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. ze dne 15. března 2010 o stanovení VTZ
(Kategorie: VTZ)
Zaslal webmaster
25. 02. 2010 - 15:18:13

73/2010 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2010


o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazeni do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písmo a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona Č. 124/2000 Sb. a zákona Č. 253/2005 Sb.:

§ 1


Tato vyhláška
a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízeníl) (dále jen "zařízení"), jejich zařazeni do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,
b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2l,
c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infonnací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.


§2


(1) Zařízeními jsou zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. I k této vyhlášce.

§3


Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze Č. 2 k této vyhlášce.

§4


Zrušuje se:
a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 15111969 Sb., kterou se určuji vyhrazená technická zařízenÍ.
b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 20/] 979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

[/size]

_______________________

1) § 6b zákona C. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon Č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.- 2 -


d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí Č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřaduč. 20/1979 Sb., kterou se určují výhrazená elektrická zařízeni a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpeč-nosti, ve znění vyhlášky Č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády Č. 352/2000 Sb.

§ 5


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.Ministr:
JUDr. Šimerka- 3 -


Příloha č.1 k vyhlášce č ... ./2010 Sb.


Zařazení zařízení do tříd a skupin

- 4 -


Příloha Č. 2 k vyhlášce č ... ./2010 Sb.


Bližší podmínky bezpečnosti zařízení1. Právnické osoby a podnikající ~zické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění 3) vydaného organizací státního odborného dozoru.

2. Žádost k vydání oprávněni podle bodu l, kromě náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:

a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:


DRUH

A

Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu

B

Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu

ROZSAH

E1X

Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného

E2X

Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného

E3X

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

E4X

Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X

Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízeni podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle Bb) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5l.

4. Zahájení montáže zařízení třídy 1. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanovisk(6) organizace státního odborného dozoru.

6. Zpráva o revizi obsahuje zejména
a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,_______________________

3) § 6a odst. 1 písmo c) zákona č. 174/1 968 Sb., ve znění pozdějších předpisu. §
4) 349 odst. I zákoníku práce.
5) Vyhláška Č. 50/1 978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Č. 98/1982 Sb.
Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
6) § 6a odst. I písmo a) zákona Č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

- 5 -


d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod, další
e) údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.


7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu 7).
_______________________

7) Například zákon Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisll, nařízení vlády Č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády Č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády Č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízení vlády Č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízeni.

Zdroj: SEJM
Tento článek je od
( http://elektrospolek.cz/diskuse/news.php?extend.68 )