Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
174/1968 Sb.

174/1968 Sb.

ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce


K zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce je nezbytné vytvořit nezávislé státní odborné orgány, které budou dozírat, jak organizace a pracovníci plní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní a nevýrobní činnosti a jak dodržují stanovené pracovní podmínky.
Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:

Základní ustanovení


§ 1


Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona (dále jen „státní odborný dozor“) vykonávají:
a) Český úřad bezpečnosti práce,

b) Slovenský úřad bezpečnosti práce a

c) inspektoráty bezpečnosti práce.


§ 2


(1) Český úřad bezpečnosti práce je podřízen příslušnému ministru České socialistické republiky. V čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky na návrh příslušného ministra. Jemu odpovídá předseda za činnost Českého úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce.

(2) Slovenský úřad bezpečnosti práce je podřízen příslušnému ministru Slovenské socialistické republiky. V čele Slovenského úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky na návrh příslušného ministra. Jemu odpovídá předseda za činnost Slovenského úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce.

(3) V České socialistické republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Český úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V Slovenské socialistické republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Slovenský úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává v České socialistické republice předseda Českého úřadu bezpečnosti práce a v Slovenské socialistické republice předseda Slovenského úřadu bezpečnosti práce.

Působnost, úkoly a oprávnění orgánů státního odborného dozoru


§ 3


(1) Působnost orgánů státního odborného dozoru se vztahuje na všechny organizace a zařízení (dále jen „organizace“) a na samostatné provozovatele a jednotlivé uživatele technických zařízení.

(2) Působnost orgánů státního odborného dozoru se nevztahuje
a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku národní obrany, dopravy a spojů, a na vybrané objekty ministerstva vnitra.


(3) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky mohou rozšířit působnost orgánů státního odborného dozoru i na technická zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b).

§ 4


Inspektorát bezpečnosti práce
a) dozírají, zda se v organizacích, u samostatných provozovatelů a jednotlivých uživatelů technických zařízení dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejména předpisy o způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, o pracovní době, o noční práci a o práci přesčas,

b) dozírají, zda dokumentace staveb, technických zařízení a technologií a prototypy strojů, zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce a Slovenským úřadem bezpečnosti práce, splňují požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení,

c) uplatňují při povolování a kolaudaci staveb a při státním stavebním dohledu požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení,

d) dozírají, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení a podávají o tom odborná a závazná stanoviska,

e) provádějí prohlídky a zkoušky vyhrazených technických zařízení,

f) prověřují odbornou způsobilost organizací, samostatných provozovatelů a jednotlivých uživatelů technických zařízení k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom oprávnění, popřípadě jim tato oprávnění odnímají,

g) prověřují odbornou způsobilost pracovníků organizací, kteří jsou pověřeni zkoušením, revizemi, opravami nebo obsluhou vyhrazených technických zařízení, a vydávají jim o tom osvědčení, popřípadě jim tato osvědčení odnímají,

h) zúčastňují se vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod (havárií), poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání, popřípadě uvedené příčiny vyšetřují,

i) dozírají, zda dovážená nebo vyvážená technická zařízení a materiály, vybrané podle zásad stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce a Slovenským úřadem bezpečnosti práce, splňují požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení, a vydávají o tom osvědčení.


§ 5


(1) Český úřad bezpečnosti práce a Slovenský úřad bezpečnosti práce v mezích své územní působnosti
a) stanoví sídla a obvody působnosti inspektorátů bezpečnosti práce a jejich poboček,

b) řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce,

c) provádějí výzkum na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení,

d) vydávají v dohodě s příslušnými orgány a organizacemi předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení,

e) rozhodují o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce,

f) určují, která technická zařízení se považují za vyhrazena ve smyslu § 4 písm. d) až g),

g) koordinují činnost orgánů uvedených v § 3 odst. 2 při tvorbě předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

h) plní úkoly uvedené v § 4 v případech, v nichž si to ze zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí.


(2) Koordinaci postupu Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce při řešení společných záležitostí upraví statuty těchto orgánů, které schválí příslušná ministerstva České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 6


(1) Orgány státního odborného dozoru a jejich pověření pracovníci jsou při výkonu dozorčí činnosti oprávněni
a) vstupovat kdykoliv do prostorů organizací a provozních prostorů samostatných provozovatelů a jednotlivých uživatelů technických zařízení a vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek pro výkon dozoru,

b) nařizovat, aby byly v přiměřených lhůtách odstraněny zjištěné závady, a navrhovat potřebná technická i jiná opatření,

c) nařizovat vyřazení strojů a zařízení z provozu, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel, a zakázat užívání výrobních a provozních prostorů, technologií nebo činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví pracovníků,

d) zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, je-li vykonávána v rozporu s příslušnými předpisy.

(2) Orgány státního odborného dozoru jsou dále oprávněny
a) ukládat pracovníkům organizací, kteří svým zaviněním porušili závažné povinnosti, vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů stanovících pracovní podmínky, nebo zatajili skutečnosti důležité pro výkon dozoru, pokutu až do částky rovnající se trojnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku (§ 275 zákoníku práce); jednotlivým uživatelům technických zařízení a samostatným provozovatelům mohou ukládat tyto pokuty do výše 5000 Kčs,

b) ukládat organizacím za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky pokutu až do částky 100 000 Kčs; za nedodržení nově stanoveného termínu k provedení nápravy zvýšit původně určenou pokutu až o 100 %.


Všeobecná a závěrečná ustanovení


§ 7


(1) Orgány státního odborného dozoru spolupracuji s orgány Revolučního odborového hnutí a orgány Svazu družstevních rolníků a informují je o opatřeních k odstranění závad zjištěných při své činnosti.

(2) Orgány státního odborného dozoru spolupracují s ústředními orgány, s národními výbory, s ostatními orgány státní správy a s orgány družstev. Všechny tyto orgány jsou povinny poskytovat orgánům státního odborného dozoru na požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.

§ 8


(1) Zrušují se:
a) ustanovení § 13 a 14 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), ve znění zákona č. 64/1962 Sb.,

b) vládní nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení,

c) vyhláška ministerstva zemědělství lesního a vodního hospodářství č. 114/1962 Sb., o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji.


(2) Působnost orgánů na úseku dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, vykonávaná dosud podle předpisů uvedených v odstavci 1, přechází na orgány zřízené podle tohoto zákona.

§ 9


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Ing. Černík v. r.
Smrkovský v. r.
Svoboda v. r.
Příspěvek zaslal webmaster on 26. 03. 2010 - 14:53:03 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 0
jedinečný: 0

Tato stránka celkem ...
celkem: 47508
jedinečný: 21453

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72924
jedinečný: 34647
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist