Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Stanovisko SÚIP k úpravě ČSN 331600 a 331610 ze dne 21.1.08
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Horní nám.103/2, 746 01 Opava
Telefon: 553 696 154, Fax: 553 626 672, E-mail: opava©suip.cz

Pan
Ing. Jiří Kohutka
šéfredaktor „Elektro“
FCC Public s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
Opava 21. 1. 2008


Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Vyřizuje: Kontakt:
95/1.10/08 Červená 154
Vážený pane šéfredaktore,
zasílám Vám stanovisko Státního úřadu inspekce práce k problematice uskutečněné úpravy textu ČSN 33 1600 a 33 1610 diskutované rovněž ve Vašem časopise. Uvítal bych, kdyby Váš odborný časopis toto naše stanovisko mohl v blízké budoucnosti uveřejnit. SÚIP považuje níže uvedený text svého stanoviska za obsahově vyvážený. Proto vycházím z toho, že tento text již nebude redakčně obsahově upravován, protože by jinak již plně nevyjadřoval stanovisko SÚIP. V případě, že by Vaše redakce cítila potřebu text z jakéhokoliv důvodu upravit, pak mě, prosím, předem, např. elektronicky, kontaktujte.
Současně Vám zasílám toto naše stanovisko v písemné podobě poštou. Za určité časové zdržení při přípravě tohoto našeho stanoviska se ještě jednou omlouvám.

S pozdravem
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor SÚIP
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Horní nám.103/2, 746 01 Opava
Telefon: 553 696 154, Fax: 553 626 672, E-mail: opava©suip.cz

Pan
Ing. Jiří Kohutka
šéfredaktor „Elektro“
FCC Public s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
Opava 21. 1. 2008


Diskuse nad novým textem ČSN 33 1600 a 33 1610 je dle názoru Státního úřadu inspekce práce nadbytečná.
(K problematice bezpečnosti elektrického ručního nářadí a spotřebičů na pracovištích) V červnu 2007 vydal Český normalizační institut (ČNI) nově upravený text ČSN 33 1600 a 33 1610 s účinností od 1.7.2007. Tento nový text obou norem se liší od předchozího tím, že v případě ČSN 33 1600 byla vypuštěna informativní příloha A a v normě ČSN 33 1610 byla vypuštěna informativní příloha D . Nově upravené znění obou norem pak následně vyvolalo diskusi v odborné veřejnosti, přičemž byla rovněž zmiňována údajná role a podíl Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a oblastních inspektorátů práce (OIP) na jejich úpravě nebo jejich nové aplikaci. Jedná se o problematiku, která je ve středu zájmu SÚIP, protože je v jeho působnosti, a proto cítím potřebu k dané věci zaujmout stanovisko.
Stručně řečeno, upravený text obou ČSN a některé komentáře uveřejněné v odborném tisku navozují dojem, že již nemohou osoby uvedené ve vypuštěných přílohách provádět úkony tak, jak tomu bylo před provedením úpravy výše uvedených technických norem. Dále je v této souvislosti uváděno, že při jiném postupu budou jak zaměstnavatelé, tak osoby, které zabezpečují bezpečnost elektrického ručního nářadí a spotřebičů na pracovišti, vystaveni sankcím ze strany OIP nebo SÚIP, a to do výše 2 mil. Kč. Tyto názory je nutno zřetelně označit za neodůvodněné a právně chybné.
Toto stanovisko SÚIP neumožňuje podrobněji se zabývat problematikou montáže, užívání nebo oprav VTZ všeobecně a jejich bezpečností na pracovištích zvláště. Stejně tak by bylo nutno do této problematiky zahrnout uvádění vyhrazených výrobků na trh na základě z.č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zajišťování jejich bezpečného užívání.
Tiskový rozsah tohoto stanoviska by pak byl velmi značný a přesahoval by možnosti odborného periodika. V případě zájmu odborné veřejnosti je však možné se v budoucnosti k těmto tématům vyjádřit samo tatně.

K situaci obecně:
1.
SÚIP a OIP kontrolují dodržování povinností stanovených právními předpisy zaměstnavatelům v oblasti bezpečnosti práce, vč. bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, k nimž patří rovněž elektrická vyhrazená technická zařízení. Nelze však za vyhrazené elektrické zařízení považovat každé elektrické zařízení. To potom vede k absurdním závěrům, které však se zajištěním jejich bezpečného provozu nemají nic společného, a to nemusí jít jen o elektrické spotřebiče a ruční nářadí.

2. Podle příslušných ustanovení z.č. 251/2005 (o inspekci práce) ze zjištěných a doložených porušení těchto právních předpisů pak OIP a SÚIP vyvozují m.j. sankční důsledky a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

3. Hodnocení skutečností zjištěných při kontrolní činnosti, vč. případných právních souvislostí je svěřeno příslušným správním orgánům (v tomto případě OIP a SÚIP), které za svou činnost a stanoviska nesou odpovědnost jak vůči správním soudům, tak vůči MPSV jako ústřednímu orgánu státní správy pro oblast bezpečnosti práce.

4. ČSN nemají povahu právních norem, jimiž by byly v úvahu přicházející subjekty zavázány a tedy jejich jednotlivá ustanovení neobsahují právní povinnosti, přestože v některých případech obsahují formulace příkazové povahy – jako „musí“, nebo „je povinen“ ap. Že jsou ČSN obecně zdrojem významných, užitečných a především sjednocujících informací technické povahy a mají mezi odbornou veřejností přiměřenou autoritu je přitom podle názoru SÚIP mimo jakoukoliv pochybnost, kterou
je nutno zachovat.

5. Neexistuje žádný důvod domnívat se, že ode dne 1.7.2007, t.j. od účinnosti upraveného textu ČSN 33 1600 a 33 1610 , povinnosti zaměstnavatelů jsou jiné než jak tomu bylo před tímto datem. Změna právně nezávazné technické normy nemůže měnit povinnosti zaměstnavatelů, nebo provozovatelů VTZ. Takovéto povinnosti lze měnit nebo ukládat pouze zákonem.

6. SÚIP a jednotlivé OIP toto své stanovisko vyjádřily opakovaně a zřetelně při různých příležitostech. MPSV a SÚIP zaujímají při výkladu a interpretaci právních předpisů shodná stanoviska.


K situaci podrobněji:

1. Vydavatel technických norem - Český normalizační institut - použil při úpravě textu ČSN 33 1600 a 33 1610 postup označený jako „oprava textu“. Tzn., že žádný ze subjektů, které se jinak k zamýšlené úpravě ČSN vyjadřují, vč. SÚIP, nebyl ze strany ČNI o tomto záměru informován a neměl možnost k němu zaujmout stanovisko. Je zřejmé, že pokud by byl použit při navrhované úpravě obou ČSN obvyklý postup,
s vysokou pravděpodobností by stávající nejasnosti nevznikly.

2. SÚIP není doposud znám důvod, proč byl takovýto návrh učiněn, jaké cíle sledoval, proč je úprava textu výše uvedeným způsobem bezdůvodně interpretována a proč byl zvolen způsob změny textu označovaný jako oprava textu.

3. Nad způsobem, jímž byl text obou norem upraven, probíhá z iniciativy SÚIP s ČNI písemná komunikace. Vysvětlení, jehož se SÚIP doposud dostalo, neumožňuje vzniklý problém považovat za uzavřený. M.j. proto, že ČNI měly být poskytnuty neautorizované a podle všeho nepravdivé podklady o tom, že se SÚIP byl takovýto záměr předem projednán a že jej SÚIP podporuje. To se rovněž týká stanovisek Institutu technické inspekce Praha, který jako organizace státního odborného dozoru nad bezpečností VTZ postupuje ve shodě se stanovisky SÚIP a je ze strany SÚIP metodicky řízen.

4. Také některé informace uveřejněné v odborném tisku uvádějí podobně, že před návrhem na úpravu textu obou ČSN bylo toto předem projednáno se SÚIP, který jej podporuje. Tyto informace jsou nepravdivé a jsou v naprostém protikladu se skutečností. Naopak je odbornou veřejnost nutno informovat o tom, že se SÚIP k podobným záměrům vždy otevřeně a nedvojsmyslně stavěl a stále staví záporně a to při všech příležitostech, které k tomu byly k dispozici. Proto jsou takovéto informace o to víc zarážející.

5. Úpravou textu ČSN nemohou být měněny nebo vynucovány změny v postojích správních orgánů k existujícím právním předpisům. Dosavadní obsah určité části diskuse v odborných periodicích však ukazuje, že toto riziko je velmi reálné. Pokud interpretaci a výklad příslušných právních předpisů, jimiž se správní orgány řídí, provádějí zájmová a odborná sdružení, nebo jiné podobné subjekty, jde vždy o
stanoviska nezávazná. Základní právní úprava bezpečnosti práce na pracovištích (především z.č. 262/2006 - zákoník práce a z.č. 309/2006) vychází z principu prevence rizik vyhodnocovaných zaměstnavateli, vč. opatření přijatých na jejich odstranění. To je plně vyhovující.

6. Naproti tomu právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, vč. elektrických, je již několik let nevyhovující a tento stav je dostatečně znám jak odborné veřejnosti, tak příslušným veřejným orgánům. V současné době se MPSV zabývá přípravou nové právní úpravy bezpečnosti VTZ a okruhem navazujících problémů (osoby se zvláštní odbornou způsobilostí ap.). Záležitost bezpečnosti vyhrazených technických zařízení však není pouze věcí MPSV, ale jsou na ni významně zainteresovány ještě další ústřední orgány – např. Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo místního rozvoje ČR, Český báňský úřad aj. Existuje rovněž celá řada dalších subjektů reprezentující zaměstnavatele, provozovatele VTZ nebo zájmová a odborná sdružení, která vyjadřují svá stanoviska a zájmy. Tento široký okruh zúčastněných subjektů, rozdílný rozsah jejich zájmů a také např. značný technický pokrok posledních let způsobují, že stanoviska vyjadřovaná k problematice vyhrazených technických zařízení jsou značně
rozdílná a v některých případech mezi některými subjekty až rozporná. Tím je příprava nové právní úpravy pochopitelně negativně ovlivněna.

7. Pokud stávající právní úprava bezpečnosti VTZ plně nevyhovuje, nemohou být možnými nejasnostmi zatěžováni, ať již administrativně nebo finančně, zaměstnavatelé nebo provozovatelé VTZ, kteří za jejich bezpečnost odpovídají. Stejně tak není možné používat způsoby, které stávající právní předpisy chtějí interpretovat rozšiřujícím způsobem, jak je někdy Státnímu úřadu inspekce práce navrhováno.

Mgr. Ing. Rudolf H a h n
generální inspektor SÚIP

[Submitted by misak11]Příspěvek zaslal webmaster on 07. 08. 2008 - 13:30:57 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 3
jedinečný: 2

Tato stránka celkem ...
celkem: 46958
jedinečný: 21079

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72075
jedinečný: 34093
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist