Přezkušování
p.Valena
J. Kalous
Judr.Urban
Zápis
Zpráva
Usnesení
Zpráva z 3. sněmu UE ČR

Vážení pánové.
V uplynulém roce jsem se věnovali organizačním záležitostem unie a hlavně přípravě licence ke značce ESČ Kvalita , ekologie a bezpečnost montáží. Je to společný produkt EZÚ a UE ČR, kde unie provádí přípravu a podklady pro udělení licence a tu na základě vlastního auditu provede auditor EZÚ a licenci se značkou předá montážní firmě. Licence vychází z požadavků Technické specifikace CLC/TS 50349;05 s označením ČSN 33 0501 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace a požadavků ISO 9001. Na podzim minulého roku byly předány dvě licence firmám Říha a Bureš s.r.o. z Liberce a Relekt s.r.o. z Jablonce n/N. Dnes budou předány další dvě a to Elektrodružstvu Turnov a firmě Janovský ELEKTRO s.r.o. z České Lípy. Jelikož součástí auditu je i kontrola vzdělání, kvalifikací a řemeslného umu zaměstnanců firmy a poněvadž je u každé licence prováděn roční kontrolní audit a po třech letech udržovací audit EZÚ, považuji do budoucna tuto licenci jako základ pro úplně jinou filozofii a přístup ke kvalifikacím osob. Jelikož jsou všechny získané informace na školeních a jiných vzdělávacích akcích zaznamenány do Průkazu odborné kvalifikace lze při ročním auditu snadno zjistit, zda příslušný profesionál sleduje změny, které v jeho profesi nastaly. Před vystavením Průkazu vyplní profesionál dotazník, ve kterém je čestné prohlášení, že je seznámen s pracovními postupy potřebnými k výkonu řemesla a závazek účasti na pravidelném vzdělávání v tříletém cyklu. Některé pracovní postupy, které jsou společné pro různé instalace v různých prostředích je nutné ještě dopracovat např. pospojování, je používáno v koupelně, ve stájích, ve zdravotnictví atd., ale vždy to je pospojování. Nebo kladení kabelů, vždy to je kladení a rozdíly mohou být v kladení do země, na rošty a do kabelových žlabu apod. Je nutné stanovit hloubku uložení, chránění, souběhy, ohyby, upozornit na zákazy kladení atd. a pak je jedno je-li kladeno ve zdravotnictví nebo v průmyslu. Obdobně kladení do hořlavých podkladů, stěn a stropů a je jedno jestli takový strop je v kanceláři, nebo ve škole, hotelu či truhlářské dílně. Na dalších pracovních postupech pro další činnosti je nutné se domluvit a všechny tyto postupy budou předmětem dalšího vzdělávání a zápisu do Průkazu. Při zpracování pracovních postupů je nutná spolupráce s výrobci a je nutná znalost jejich návodů či dokumentace.
Zařadit do vzdělávacího cyklu jednotlivé normy nebo skupiny norem je pro praxi neúnosné. Lze tam zařadit takové ČSN EN jako jsou např. 33 2000- 7-7.., 34 1090, 34 1390, 34 1500, 34 1600, 34 1610 a podobné. Pro kvalifikaci osob pak „stačí“ jen vědět jak se chovat při prací na elektrickém zařízení bez nebo s napětím, kdy a za jakých podmínek je činnost povolena či zakázána dále jak to udělat, aby tato zařízení byla bezpečná pro obsluhu a uživatele a neohrožovala požární bezpečnost objektů a věcí bez ohledu nato, kde je takové elektrické zařízení umístěno. Kdyby se však nedej Bože přece jenom něco stalo a došlo k úrazu elektrickým proudem musí každý profesionál prokázat znalosti z poskytnutí rychlé a rozvážné 1. pomoci. Znalosti z těchto základů bezpečnosti práce na elektrickém zařízení mohou být jednou za tři roky prokazatelně ověřovány. O způsobu ověření rozhodne zaměstnavatel, u OSVČ metodické doporučení UE ČR. U firem, které vlastní licenci se ověření lze provést před tříletým auditem z EZÚ přípravným auditorem z UE ČR.
Při současně platné „padesátce“ se před tímto auditem kontroluje její platnost u všech zúčastěných osob z firmy. Ověřují se znalosti také v tříletém cyklu. Pro revizní techniky, kteří jsou OSVČ platí pětiletý cyklus a ověření znalostí z bezpečné činnosti na elektrickém zařízení by mělo být součástí prodloužení platnosti certifikátu. Pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení platí ČSN EN 50 110 -1drué vydání:7.05. Je tam uvedena terminologie osob, které elektrická zařízení, s ohledem na svou kvalifikaci a odborné vzdělání, užívají, obsluhují, montují, udržují, projektují nebo revidují. S ohledem na tyto kvalifikace je nutné stanovit v jaké míře má být např. seznámena osoba seznámená s nebezpečím, která od dotčeného elektrického zařízení hrozí a jak se jim vyvarovat. V jakém rozsahu poučit osobu poučenou, co má znát osoba znalá atd. Tyto znalosti se u osob poučených a seznámených po dobu trvání a opakování stejných činností neověřují. Při změně činností je nutná i změna poučení nebo seznámení. Jak má být ověřována znalost bezpečnostních předpisu u osob znalých jsem se zmínil již dříve. Doporučuji pravidelné ověřování, vzhledem k variabilitě elektromontážních činností, zachovat, ale upravit formu. Nejlépe zná své zaměstnance zaměstnavatel sám, ten určí kdo, v jakém rozsahu a kým má být přezkoušen. Společenstvo mu může tyto činnosti nabídnout. OSVČ si dle metodického pokynu UE ČR a rozsahu svých činností určí rozsah sama a ke ověření se přihlásí u nejbližšího funkčního společenstva, cechu či svazu. Jeho znalosti budou ověřeny dle stejného metodického pokynu, který bude všeobecně znám a může se na ověření připravit sám nebo se nechat připravit profesním subjektem. Všechny výše uvedené skutečnosti jsou v souladu se současně platnou legislativou a budou zaváděny tam, kde má být, nebo je udělena licence. Nic z toho není v rozporu se současně platnou vyhláškou, dnes již zrušeného,ČÚBP č. 50/78 Sb. Jsou tam jen použity jiné termíny a místo školení a ověřování z ČSN bodu školeny a ověřovány pracovní postupy, které z ČSN a návodů výrobců musejí vycházet a nesmějí být s nimi v rozporu.
Proto doporučuji obnovit činnost pracovních skupin a nejpozději do konce června 2006 zpracovat pracovní postupy na činnosti, na kterých se formou e-mailové pošty dohodneme. Dovolím si být prostředníkem, kde se budou scházet Vaše návrhy a do konce dubna sestavím sumář z došlých návrhů a vrátím zúčastněným.(julius.ruzicka@volny.cz)
Jako druhý úkol navrhuji zpracovat metodický pokyn pro ověřování znalostí z bezpečnostních principů u osob znalých ať již zaměstnanců, nebo OSVČ a osob odpovědných za elektrická zařízení. Tyto osoby mají být nejméně poučené lépe seznámené s elektrickým zařízením, za které mají zákonnou odpovědnost. Např. za veřejné osvětlení v obci má odpovědnost starosta,ví za co odpovídá a v jakém rozsahu? Takových a podobných odpovědností je více a je na nás taková poučení, případně seznámení zpracovat do metodického pokynu. Organizačně obdobně jako u prvního úkolu se stejnými daty.

Tato zpráva byla přijata 3. sněmem UE ČR
Za správnost textu
Julius Růžička
předseda UE ČR

 
   
  webmaster