Přezkušování
p.Valena
J. Kalous
Judr.Urban
Zápis
Zpráva
Usnesení
Zápis

z jednání 3. sněmu Unie elektrotechniků ČRJednání proběhlo v konferenčním sále výstaviště PVA Praha , Letňany při mezinárodním veletrhu AMPER 2006

dne 4. 4. 2006 od 10 hod
__________________________________________________________________________

Prezence účastníků: Zahájení prezence v 9oo hod
Ukončení prezence v 10oo hod

Přítomni: Na 3.sněm UE ČR bylo z 8 krajů delegováno 40 zástupců.


Dle zápisu mandátové komise bylo na 3. sněmu UE ČR přítomno 33 volených zástupců z 8 krajů tzn. 82,50% účast. Mandátová komise uznala sněm za schopný se platně usnášet. Seznam zástupců krajů je uveden na „Prezenční listině účastníků 3. sněmu UE ČR“ přítomných na 3.sněmu UE ČR včetně jejich vlastnoručního podpisu.

1/ Zahájení

Jednání 3. sněmu UE ČR zahájil p. Růžička, který přivítal přítomné hosty, zejména zástupce ČNI,představitele Českomoravské elektrotechnické asociace, prezidentku Komory BOZP a PO ČR a další včetně redaktorů podnikatelských a odborných časopisů a internetového zpravodajství www.elektrika.cz

V další části p. Růžička podal informace o vzniku, poslání a strategii UE ČR.

2/ Odsouhlasení programu

Navržený program byl přijat všemi zástupci krajů (100%)

3/ Návrh mandátové komise

Mandátová komise ve složení p.František Vodička a Jaroslav Miklík byla zvolena počtem 36 hlasů. Návrh byl přijat všemi zástupci krajů (100%).

4/ Návrh návrhové komise

Návrhová komise ve složení ing. Miloslav Valena, podnikání je JUDr. Zbyněk Urban a Milan Bureš byla zvolena počtem hlasů 33. Návrh byl přijat všemi zástupci krajů (100%)

5/ Volba skrutátorů

Návrh, aby skrutátory byli členové mandátové komise byl schválen počtem 33 hlasů. Návrh byl přijat všemi zástupci krajů (100%).

6/ Volba zapisovatele

Zapisovatelem pro jednání 3. sněmu UE ČR byli počtem hlasů 33 zvoleni navržení p. Petr Pelant a Martin Suska. Návrh byl přijat všemi zástupci krajů (100%)

7/ Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu z 3. sněmu UE ČR byli počtem hlasů 33 zvoleni p. JUDr. Zbyněk Urban a p. Julius Růžička. Návrh byl přijat všemi zástupci krajů (100%).

8/ 3. Sněm je schopný se usnášet

Dle zápisu mandátové komise se 3. sněmu UE ČR zúčastnilo 33 zástupců z 8 krajů ze 40

9/ Zpráva předsedy o činnosti UE ČR za rok 2005:

Zpráva je v textové podobě a plném znění jako příloha nedílnou součástí zápisu.

10/ Zprávy z krajů a diskuse:

- Reich – SejM Brno – doporučuje vzdělávání zapisovat do Průkazu – Růžička odpověděl, že to je již obsaženo v návrhu;
- Höffer- Cech Hodonín – Navrhuje vznik sekce revizních techniků při UE ČR;
- Ing. Hudeczek – MSES Ostrava – souhlasí se vznikem sekce a doporučuje přezkušování projektantů organizací státního dozoru ITI a ne ČKAIT. Jednat s vládou o změně živnostenského zákona a projektování vrátit do živnosti vázané;
- JUDr. Urban – El. sekce Kladno - Jedna Komora RT již existuje a proto nedoporučuje vznik další, jako sekcí při UE ČR souhlasí. Doporučuje přísné přezkušování;
- Jaroslav Miklík – Cech elektro Žďár n/S.- upozornil a podivnou rekvalifikaci elektrotechniků bez praxe na RT upozornil na dřívější podmínky pro zisk osvědčení RT a jak v současnosti toto osvědčení obdrží osoba, která odpovídající kvalifikaci nemá a jedná se vlastně o politickou objednávku rekvalifikací.Doporučuje vznik sekce RT ale i sekce projektantů, zabezpečovací techniky a další. Doporučuje předsedovi UE ČR aby pověřil místopředsedy některými činnostmi, které dosud dělá sám a jen kontroloval jejich výkon. Předseda vzal na vědomí a žádá všechny členy UE ČR aby než jim předá některé úkoly, aby alespoň odpověděli na dopisy, které dostanou.
- Předseda – upozornil na obnovení činností pracovních skupin, které mají mít jen dvě zaměření:
1. náměty pro pracovní postupy při tvorbě el. zařízení pro koncepci vzdělávání;
2. metodický pokyn pro ověřování znalostí bezpečné práce na el. zařízení a znalostí tvorby bezpečných el. zařízení;

- ing. Minka –Komora BOZP a PO – CIVOP – Mají obdobné problémy, hledají cesty k ověřování znalostí začínajícího bezpečnostního technika, po tří až pětileté praxi a pro experta. Obdobně jako u RT chybí v zákonech bezpečnost technických zařízení a jejich kontrolu státním orgánem. Komora BOZP a PO nabízí UE ČR spolupráci při řešení společných problémů jak se všeobecnou bezpečností, tak s bezpečností technických zařízení. Paní prezidentka RNDr. Lidmila Kleinová je členkou Rady vlády pro BOZP a nabízí takovou spolupráci.


Hlasování o schválení zprávy předsedy včetně termínů tj. do konce dubna názvy pracovních postupů a do konce června jejích osnovy a částečné zpracování – Zpráva přijata – (pro 32, jeden se zdržel);

Zprávy z krajů – Reich – SejM připravil návštěvu u fy Möhler v Suchlebu ve dnech 16. a20. 4. jsou pozváni a z jiných krajů. Jeden den návštěva v Rakousku.- téma pospojování a proudové chrániče.

Ostrava –ing. Hudeczek – MSES pracuje od 1992, předseda p. Doc. Ing. Pavel Santarius CSc.- MSES řeší technické a ideové problémy – školení a vzdělávání – mají sekce Frýdeckou, Třineckou, Ostravský elektrotechnický cech, které pracují samostatně – spolupracují s firmou BAEL a IRIS, jsou členy KHK Ostrava a dobře spolupracují s jejím předsedou ing. Bartošem, viceprezident HK ČR – jednal s ředitele ITI Praha a doporučuje dopis na ITI, aby u ověřování projektantů byly inspektoři ITI. V současnosti jsou předávány projekty ve špatné kvalitě a pro zákazníka musí kvalitu pracně zajišťovat RT. Zdůraznil, aby v projektech byl uváděn i zisk konečné dodavatelské firmy a ne firmy, která dělá překupníka.

Jaroslav Miklík – Cech Žďár n/S. – cech existuje od roku 1992 – nedaří se navázat kontakt s Třebíčskem, Jihlavskem a Pelhřimovskem - dávají u „50“ přednost školení a ne přezkoušení, ročně asi 300 -350 osob na školení –je členem pracovní skupiny na Úřadu práce, roste počet manažerů a ubývá řemeslníků včetně elektrotechniků.

Valenta – ČES Praha - sídlo mají v Praze a zastupují střední Moravu – jsou prostředníkem v jednání s MPSV – pro jejich nesouhlas s moduly je současný návrh nové „50“ pozastaven – souhlasí s navrženou úpravou u projektantů – doporučuje urychleně pracovat na našem návrhu „50“.

Ing. Valena – sekce elektrotechniků středních Čech - sídlo OHK Kladno – informace předali asi
2 000 osob, asi 210 RT a je naprostý nezájem o vzdělávání a sdružování – zkoušel sjednotit RT a soudní znalce a ze 160 obeslaných se přihlásil jeden – po absolvování povinného přezkoušení do roku konce června 2005 je naprostý nezájem o další vzdělávání – nic je nenutí, nikdo to po nich nechce.

Vodička – Elektrotechnický cech Zlín – kraj vzniknul „na papíře“, nemají inspektorát, jezdí do Brna.
Chybějí pravidla činností státních úředníků ve všech kontrolních orgánech, záleží na názoru jednotlivce. Nejsou pravidla pro projektanty, někdy to je „lidová tvořivost“ včetně cen, které mají být obvyklé ale není určené, kde jsou obvyklé. Předávaná prováděcí dokumentace není ve skutečnosti prováděcí a ke kolaudaci se předkládají neúplné a někdy jen schvalovací dokumentace a přesto je kolaudace provedena a stavba uvedena do užívání. Růžička řekl, že to je problém celé ČR, je nutné požádat o spolupráci inspektory práce a z ITI, kteří se kolaudací zúčastňují.

Reich – sdělil, že informoval v Pardubicích několik RT o činnosti UE ČR a SejM – odpovědí byl nedostatek času RT na vzdělávání, považují to za ztrátu času – apeluje na vzdělávání a povinnost osob se vzdělávat;

Höffer – sdělil, že z MPSV mu odpověděli na dotaz, kdy bude něco s „50“, že v novém zákonu a inspekci práce. Není tam nic a MPSV opět nedodrželo slovo;

JUDr. Urban – upozornil že ministr MPSV je vyučeným elektrikářem a přesto ho problematika elektrotechniků netrápí.

11/ Návrh na usnesení

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise p.ing. Miloslav Valena. Usnesení bylo přijato počtem 33 hlasů a je nedílnou součástí zápisu z jednání 3. sněmu UE ČR.

12/ Jednání 3. sněmu UE ČR ukončil předseda UE ČR p. Růžička v 11,30 hod

Zapsal: Petr Pelant v.r. Ověřili: JUDr. Zbyněk Urban, v.r.
Martin Suska v.r. Julius Růžička, v.r.

 

 
   
  webmaster