Přezkušování
p.Valena
J. Kalous
Judr.Urban
Zápis
Zpráva
Usnesení
U s n e s e n í

3. sněmu Unie elektrotechniků ČR
Konaného 4. 4. 2006

1. Sněm konstatuje, že 3. sněm UE ČR byl řádně svolán ve smyslu čl. 2.6 části třetí statutu UE ČR, zúčastnilo se ho 32 zástupců krajů a byl mandátovou komisí uznám schopným se platně usnášet.

2. V úvodu sněmu byly zvoleny pracovní komise, skrutátoři, zapisovatelé a ověřovatelé zápisu. Jména osob v těchto funkcích jsou uvedena v zápisu z průběhu jednání 3. sněmu, který po ověření bude nedílnou součástí tohoto usnesení.

3. Sněm souhlasí se zprávou předsedy za rok 2005.

4. Sněm souhlasí se změnou strategie a cíli tak, jak byly předneseny předsedou ve zprávě za rok 2005. Text podepsaný předsedou je nedílnou součástí tohoto usnesení 3. sněmu UE ČR.

5. Sněm souhlasí se zprávami z krajů a bere je na vědomí.

6. Sněm bere na vědomí diskusní příspěvky zúčastněných zástupců krajů.

7. Sněm souhlasí se zpracováním informačního dopisu ke státním orgánům týkajícího se profese projektantů oboru elektro.

8. Sněm souhlasí se zřízením sekce revizních techniků při UE ČR v souladu s vnitřními normami za účelem řešení jejich problematiky a postavení.


V Praze 4. 4. 2006 předseda návrhové komise ing. Miloslav Valena

 
   
  webmaster