Přezkušování
p.Valena
J. Kalous
Judr.Urban
Zápis
Zpráva
Usnesení
Přezkušování pracovníků oboru elektrotechniky

K získání přehledu o přezkušování elektrotechniků musíme zajít až do předchozího tisíciletí, kdy v roce 1961, byla vydána vyhláška č.95/61 Sb.. Tato vyhláška ve své době byla velmi žádoucí, protože elektrotechnici se s předpisy a normami ČSN konečně museli aktivně seznámit a byli následně i přezkoušeni před závodní komisí.

Podle této vyhlášky se prováděla jedna zkouška a v dalším období dílčí zkoušky v intervalu dvou roků. Vyhláška platila 17 roků tedy až do roku 1978, kdy byla nahrazena vyhláškou novou se vznikem ČUBP, který vydal novelizovanou vyhlášku k přezkušování elektrotechniků č.50/78 Sb. Rozsah a náplň vyhlášky se značně pozměnil, což přineslo další odborný růst v úrovni jednotlivých firem.

Se změnou politických poměrů v roce 1989 v Československu dochází k nárustu požadavků na změnu vyhlášky 50/78 Sb. Podnikatelé však kvůli ztrátám jejich zisků požadují proškolovat jejich pracovníky pouze v jednom dni a přezkoušení jednotlivce omezit na nejnutnější dobu na druhý den. Právě toto opatření vede k myšlence:„.přezkoušet ano, ale bez časového omezení..“ a ve vzdělávání dále pokračovat periodickým proškolováním zejména nových norem, norem ČSN, ČSN EN jakož i jejich změn: „formou celoživotníhovzdělávání“.

Místo, aby se situace zjednodušovala, tak ze všech možných stran začaly docházet nabídky na školení a přezkušování od nejrůznějších školících agentur. Nabídky se programově překrývají jsou organizovány živelně a navíc i jejich cena není za předané informace adekvátní.

Podle našich představ by tuto činnost i nadále v organizaci podle „Zákoníku práce“, pokud je tato k tomu způsobilá, měl zajišťovat zaměstnavatel nebo si tuto činnost objednat u způsobilé osoby, či organizace, což mu umožňuje zákoník práce podle §132 b). Organizace, které nemají ke školení a přezkušování vlastní odborníky by se měly obrátit zejména na elektrotechnická společenstva, cechy a svazy, kteří budou k této činnosti akreditováni a budou k tomuto mít i aprobaci a dostatek erudovaných odborníků.

Propojení společenstev, cechů a svazů na Živnostenské úřady bylo v Živnostenském zákonu zrušeno, což ještě více zkomplikovalo situaci v další oboustranné tak potřebné spolupráci.
Pokud jde o žáky učilišť a absolventy průmyslových škol, pak již ve výuce a její úrovni právě ve vazbě na současné změny předpisů a norem ČSN, ČSN EN by se měly provést zásadní změny a to, aby po ukončení studia, tito pracovníci pracovali pod dozorem získali praxi alespoň dvou měsíců, seznámili se s místními předpisy, návody výrobců a poskytováním první pomoci zejména při úrazu el. proudem a pak v organizaci byli přezkoušeni podle §5 citované nebo nové vyhlášky a mohli dále pracovat pod dohledem.

Pro získání jejich vyšší kvalifikace pro samostatnou práci §6 na zařízení nn musí mít tito pracovníci alespoň jednoletou praxi a pro samostatnou práci §6 na zařízení vn musí mít pracovník z celkové praxe dvou roků na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí, alespoň jeden rok praxe na vn.

Předmětem základního školení a přezkoušení pro §6 by měly být normy celé řady ČSN 33 2000- … a dále normy podle skutečně vykonávané práce, kterou v organizaci pracovník zastává. Pro přezkoušení by pracovník obdržel písemné zadání otázek, jejichž vypracování předloží před komisí. U komise bude následovat ústní pohovor a přezkoušení. O přezkoušení, které podepíší členové komise, se sepíše „Zápis“ na jehož základě vystaví zaměstnavatel „Osvědčení“, které předá pracovníkovi a potvrdí provedené přezkoušení do „Průkazu odborné kvalifikace“. Pracovník na požádání orgánu SÚIP musí předložit „Osvědčení“ nebo „Průkaz odborné kvalifikace“.

Do „Průkazu odborné kvalifikace“, se budou zapisovat všechna následná periodická školení organizovaná v rámci celoživotního vzdělávání pracovníka.

Pro vedení pracovní skupiny pracovníků, vedení provozu a dodavatelské činnosti organizace vybere a písemně pověří nejschopnější pracovníky.

Závěrem bych chtěl připomenout, že ve Slovenské republice byl vydán v roce 2000 zákon č.95/2000 Sb. „O inšpekcii práce“ a vyhláška č.718/2002, „K zajištění zdraví a ochrany při práci a bezpečnosti technických zařízení“. Proč tedy v ČR to nejde a nejde?

 
   
  webmaster: misak11