Záznam z jednání

Elektrotechnické sekce

Místo:       HK ČR, Freyova 27 (6.p, místnost č. 640)
Datum:     29. 9. 2009
Přítomni:  za HK ČR –  J. Kužel, F. Holec, J. Rynda, J. Perner,
                za ESČ –       J. Fiala, J. Ďoubalík, Š.Valenta
                za UE ČR  – J. Růžička, J. Miklík
                za ES OHK BrnoJ. Molák,
J. Reich (mspř. ES HK ČR) - za sekci elektrotechniků Jižní Moravy
FEC Public – J. Kohutka (šefredaktor časopisu Elektro)
S. Smutný - expert
Omluveni: R. Pommer

 

Předmět jednání:  Energetický Svaz Český (ESČ) a Unie Elektrotechniků ČR (UE ČR ) – problematika začlenění živnostenského společenstva do HK ČR

V úvodu jednání uvedl předseda Elektrotechnické sekce HK ČR J. Rynda problematiku, která se týkala vztahů mezi ESČ (jako autorizované a začleněné živnostenské společenstvo HK ČR) a UE ČR, která jako samostatný subjekt v oboru elektrotechniky, žádá rovněž o začlenění jako živnostenské společenstvo do HK ČR. Na základě posledního jednání, které se uskutečnilo den 18.5. 2009 , za přítomnosti předsedy UE ČR p. J. Růžičky, u prezidenta HK ČR bylo dohodnuto, že výše uvedenou problematiku projedná Elektrotechnická sekce do konce září t.r.
Zástupci obou stran (J. Růžička a J. Fiala) komentovali vztahy obou subjektů v minulých letech, včetně snahy o vzájemnou dohodu. J. Růžička zdůraznil, že UE ČR žádala již v r. 2005 dopisem bývalého prezidenta HK ČR J. Drábka o začlenění do HK ČR, nicméně tento dopis zůstal ze strany vedení HK ČR bez odezvy. Současně vyloučili sloučení obou subjektů.
Dále probíhala diskuse účastníků jednání o odborných tématech, vztahujících se zejména k připravované Vyhlášce o vybraných elektrických zařízeních a aktivitách jak ESČ, tak i UE ČR při její přípravě (připomínkové řízení) vůči MPSV.

Z jednání vyplynuly následující závěry:

  1. Žádný z účastníků jednání nevyjádřil negativní stanovisko proti začlenění UE ČR jako živnostenského společenstva do HK ČR,
  2. UE ČR do 31.10. 2009 zašle HK ČR dopis (včetně doložení dokumentace,, vyplývající z Pravidel pro začleňování ŽS do HK ČR)  se žádostí, že trvá na svém začlenění jako živnostenského společenstva do HK ČR. Příslušná dokumentace bude zaslána k rukám vedoucí oddělení vnitřní komunikace HK ČR Mgr. I. Holasovéna adresu holasova@komora.cz,
  3. Na základě výšeuvedené žádosti projedná, po jejím předložení J.Ryndou, představenstvo HK ČR předmětnou záležitost na svém nejbližším zasedání.

Na závěr jednání bylo přijato společné Prohlášení, které je součástí Záznamu z Jednání.

Příloha : Prohlášení

V Praze dne : 30..9. 2009
Zapsal: Ing. Jiří Perner
Oveřil:  Ing. Jiří Rynda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha :

 

NAHORU