REGIONÁLNÍ  hospodÁŘskÁ komora BRNO

 

ve spoluprÁci se SEKcÍ elektrotechnikŮ jiŽnÍ moravy

 

si Vás dovoluje pozvat na Klubové setkání k tématu

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dne 11.12.2008 od 13,00 hodin

v budově RHK Brno, Výstaviště 1, sál TOP OFFICE

 

PROGRAM:

 

Zahájení

 

 

Základní informace o právním prostředí v oblasti podnikání

Právní rámec k veřejným zakázkám – zadávání zakázek

Obchodní vazby při realizaci zakázkové činnosti (subdodávky)

Mgr. Petr Kostík, RHK Brno

 

Diskuse

Další možná související témata k diskusi – normy, revize.

 

 

 

Vstup  a občerstvení zdarma

 

Přihlášku prosíme zaslat na uvedené kontakty.

 

Naše Klubové setkání je součástí aktivní klubové činnosti Hospodářské komory České republiky v roce 2008.

Každý měsíc tak diskutují zástupci Hospodářské komory České republiky v jednotlivých regionech se svými členy a pozvanými hosty v rámci klubových setkání o palčivých tématech zaměřených na podnikání v roce 2008. Akce jednotlivých okresních/regionální komor, začleněných společenstev a krajských komor v rámci klubových setkání jsou na konci každého měsíce zakončeny shrnujícím celorepublikovým seminářem či konferencí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání Sekce elektrotechniků jižní Moravy
RHK Brno
konané dne 11. prosince 2008

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluveni:

Dnešní jednání bylo realizováno za přítomnosti i hostů

Zahájení provedl pan Jiří Reich.
Na programu bylo klubové setkání s názvem „Veřejné zakázky“, v rámci této akce byl projednán i živnostenský zákon, a z důvodů převahy pracovníků v oblasti elektro. i problematika  el. norem s vazbou na revizní činnost.

Po přednesení základní materie zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. a zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení 139/2006 Sb. byl dán prostor na diskusi.

V dotazech zazněla i kritika na zkušenosti z realizaci soutěžního práva. Nejhorším nešvarem který výběrová řízení znehodnocuje je fakt, že firma která soutěž vyhraje je jen společností, která s touto zakázkou dále obchoduje a v podstatě se nepodílí na realizaci zakázky. Dále při velkém zájmu případných zhotovitelů je obtížné reálně zjistit skutečnou schopnost soutěžitelů ve vztahu k nabízené ceně.

Dále se řešila problematika nedostatku kvalifikovaných řemeslníku v oblasti elektro., možnosti a  kvalita výuky a odborných metod vyžadovaných potřebami zaměstnavatelů. V současnosti  není schopnost školského systému reagovat včas  na požadavky trhu . V této době není dobré postavení mistrů a odborných učitelů ve školním cyklu. Základním nedostatkem se jeví společenský požadavek v oblasti učňovského školství.         

Velkým nedostatkem se také jeví roztříštěnost komorového hnutí v oblasti oborových společenstev. Je nemyslitelné, aby jeden organizovaný celek (ESČ) vystupoval v rámci celé HK ČR jako jediný, která se vyjadřuje k normám, zastupuje v dalších orgánech svazů atd.

Přítomní navrhují jednat na úrovni HK ČR tak, aby došlo k propojení informací a odborných názorových rozdílností ve prospěch celého oboru elektrotechniků.

Na společných jednání odborníků  elektro by mohla být řešena problematika například i ve vyhlášce číslo 20/1979. Vybraná technická zařízení jsou nejčastější aktivitou ve vztahu oboru      
elektro i s dopadem na revizní techniky.

Velmi důležitým prvkem je trvalý kontakt se zástupci a kolegy zapojenými odborných sekci v HK-ČR. Pro celorepublikový rozvoj v oboru elektro se zdá být vhodné mít zastoupení i mimo centrum tj. na úrovni jednotlivých OHK a  RHK. Důležitým momentem je být připomínkovým místem při tvorbě norem a zákonů.  

Z diskuse je nutné zaznamenat do zápisu následující:

Jednalo se o řízení SE při HKČR, kde dnes zastupuje zájmy pouze ESČ Praha jako pověřené společenstvo elektrotechniků. ESČ Praha si zde z pozice, kterou zastává, řeší jen a jen svoje aktivity bez ohledu na názory jiných elektrotechniků a  elektrotechnických sdružení a spolků. Jejich přehmaty nám všem jsou dostatečné známé a tak uvádím jen ty nejdůležitější:

 

  1. Navrhli ČSN 33 1610, která se posléze musela upravovat – detaily jsou známé
  2. Požadovali být v ČR jako další státní orgán pro kontrolu el. nářadí a el. spotřebičů – ELEKTROINSPEKTA –, což nebylo přijato
  3. Prosazovali revizní techniky E4A pro revize těchto el. spotřebičů a proškolili pracovníky s §4
    a vyšším pro tyto revize, ani tato vize EČ Praha se neujala, jen díky aktivitám ostatních elektrotechnických svazů registrovaných v ČR.
  4. Ale je zde již další návrh na změnu vyhl. č. 20/79 Sb., která by přijetím ohrozila podnikání v ČR
    a opět naplnila kapsy těch vyvolených jen ESČ Praha tvrdí: “ Jsme opět v zajetí nevyhovující
    vyhlášky č.20/79 Sb. …“ Doporučuji si přečíst z časopisu

ELEKTRO 12/2008 str. 24 a 25 výstižnou a zcela relevantní odpověď – redakce časopisu -, ale i názory na tento rozporuplný předpis,  pro který není všeobecná shoda elektrotechnické veřejnosti, zejména podnikatelů a investorů a který by vyvolal jen neplodné diskuze postrádající smysluplná jednání

Jen z těchto několika připomínek lze odvodit, že pro další funkční období vedením SE při HKČR není možné stanovit pouze jednoho mluvčího, zejména, když již několikráte se projevila snaha prosazovat zejména zájmy ESČ Praha.

Pro další funkční období musí být v této sekci zastoupena široká elektrotechnická veřejnost z Čech a Moravy. Jen tak namátkou z Čech by to asi bylo ESČ Praha a Cech p. Ing. Bukovského, z Moravy pak Cech Ostravského regionu a SejM Jihomoravského kraje. Jako zvlášť důležitý pracovní partner by byla UE ČR.

Mezi sebou by ssi tyto organizace zvolili mluvčího, který by pak přenesl výsledek jednání na HK ČR - předsedu SE Ing. Ryndu-, který předá dál informaci na vedení HK ČR.

Navrhovaná doporučení mohou být předána na HKČR p. Ing. Ryndou, pokud kladně prošly odsouhlasením alespoň 75% členů této komise SE při HKČR.

V tomto směru by měl být neprodleně informován předseda SE Ing. Rynda jeho místopředsedou p. Jiřím Reichem.

Připomínám ještě termíny uvedené na posledním setkání sekce v roce 2008.

Další Sekce elektrotechniků jižní Moravy - plán pro rok 2009 jsou:
12.2.2009,  9.4.2009, 11.6.2009,  10.9.2009  a 13.11.2009

 

Zapsala RHK Brno, dne 11. 12. 2008

 

NAHORU