E l e k t r o t e c h n i c k ý c e c h L i b e r e c,

který je   sdružením   právnických   a  fyzických  osob  podnikajících  v  elektrotechnice  se  sídlem v Orlí ul. č. 261/8, 460 01 Liberec III..( elcechlbc@seznam.cz), ukončil první etapu tříletého vzdělávacího cyklu, spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  a státního rozpočtu ČR v projektu nazvaném „Elektrotechnici“.
Vzdělávací cyklus je rozdělen do čtyř základních kapitol

1.  bezpečnost  
2.  podnikatelská legislativa
3.  technická legislativa
4.  materiály, přístroje a systémy

V první kapitole je obsažena bezpečnost práce nejen na elektrickém zařízení, kvalifikace osob činných na elektrických zařízeních, poskytnutí předlékařské první pomoci při úrazech nejen elektrickým proudem a bezpečnost elektrotechnických zařízení, která jsou předmětem činností a dodávek zúčastěných osob a navíc i bezpečnost v silniční dopravě.
Druhá kapitola byla zaměřena na odpovědnost za vady díla či činností na těchto zařízeních, odpovědnost za škody způsobené při těchto činnostech, na reklamace, reklamační řády, reklamační a promlčecí lhůty. Dále na odpovědnost za nakládání s nebezpečnými odpady z elektrotechnických činností.
Třetí kapitola byla zaměřena na seznámení se s novými ČSN EN, vyhláškami, nařízeními vlády a zákony, týkající činností a produkce elektrotechnických právnických nebo fyzických osob.                                                                                 
Čtvrtá kapitola měla za úkol seznámit účastníky s novými materiály, přístroji, technologiemi a systémy, zejména bezpečnostními a kamerovými a jejich využitím v praxi.Účastníci byli seznámeni s novými výrobky a technologiemi určenými do bytové,  občanské i průmyslové výstavby přímo jejich výrobci, což zaručovalo nezkreslené informace.
Projekt „Elektrotechnici“, spolufinancovaný z ESF a ze státního rozpočtu ČR, byl realizován ve 23 akcích, kterých se v době od září 2006 do února 2008  zúčastnilo 153 tzv. podpořených  právnických nebo fyzických osob, podnikajících v elektrotechnice. Přímých účastníků bylo více, jelikož některých akcí se zúčastnili i zaměstnanci právnických osob. Čtyřicet právnických nebo fyzických osob vlastní certifikát EZÚ Praha, který je opravňuje k výrobě rozváděčů určených do míst s laickou obsluhou. Mohou tak jimi vyrobené rozváděče osadit výrobními štítky s označením CE a dodávat tak elektroinstalaci komplexně sami.
Účastníci tohoto vzdělávacího cyklu tak mohou svým investorům garantovat, že jimi navržená technická řešení jsou v souladu s požadavky platné technické legislativy, že budou na jejich pracovištích dodržovány bezpečnostní předpisy, že budou odpovědně nakládat s nebezpečnými odpady a že jimi dodané elektrotechnické dílo bude bezpečné, ekologické a ve vysoké kvalitě.
Druhá etapa pokračuje již na náklady účastníků. Na prosinec 2008  jsou připraveny kurzy k seznámení s novými ČSN EN 62305-1 až 5 Ochrana před bleskem a přepětím.K 1. 2. 2009 se zrušuje platnost stávající ČSN 34 1390;69, která do uvedeného data platí souběžně.

                                                                                          Julius Růžička
V Liberci 16. 10. 2008                                                 cechmistr EC Liberec

 

NAHORU