Výroční schůze EŽS Brno 2008

Dne 9.4.2008 v 15:00 hod. v konferenčním sále OÚIP Brno, Milady Horákové č- 3 byla výroční schůze EŽS Brno.

Ing. Vyroubal za poslední období jako inspektor OÚIP shrnul řadu informací, zejména ohledně el.ručního nářadí podle ČSN 33 1600 a el. spotřebičů podle ČSN 33 1610. I když k oběma normám byla vydána na ČNI OPRAVA 1, a i když normy mají název : …“Revize elektrického zařízení………..“ tak přesto se nejedná o vyhrazená el. zařízení a tyto „revize“ mohou i nadále provádět odborní pracovníci s kvalifikací podle § 5 a vyšším  vyhl. č. 50/78 Sb. Dále přítomným podal zprávu o připravovaném zákonu pro vyhrazená elektrická zařízení (VTZ).

Schůze  pokračovala podáním zprávy za období 2006 – 2008, kterou přednesl mistr EŽS Brno p. Bureš a dále podáním zprávy o hospodaření EŽS, kterou přednesl hospodáře Ing. Wasik. Dále přednesl plán režijních nákladů pro rok 2008 a návrh na členský příspěvek ve výši 200 Kč. Pro další období 2008 – 2010 následovaly volby do „Rady EŽS“ a „Kontrolní komise“. Navržení členové byli pro další období zvoleni. Následovala volná diskuze. Výroční schůze byla ukončena v 17:30 hod. Rada EŽS se na své prvnísetkání sejde dne 23.4.2008, kde proběhne hlasováním rozdělení funkcí. 

                                                                               Bureš Milan

NAHORU


 

Zápis ze schůze členů EŽS Brno, konané dne 9.4.2008 v zasedací síni SÚIP Brno


Schůzi zahájil v 15:00 hod. p. Bureš, který byl radou EŽS pověřen řídit tuto schůzi a současně i přivítat hosty a to pozvané pracovníky za SÚIP Ing. Vyroubal a za SejM při RHK p.Reich.

1/ Proběhla volba zapisovatele – navržen Ing. Švehla a Ing. Prokop –odsouhlaseno

2/ Proběhla volba návrhové komise – Ing. Prokop a Ing. Kotulán –odsouhlaseno

3/ Proběhla volba volební komise – navržení p. Vrbas a p. Rech –odsouhlaseno

4/ Podle sdělení p. Vrbase je schůze přítomných členů usnášení schopná.

5/ p. Bureš předal slovo Ing. Vyroubalovi, který nás informoval o:

  • pracovně právních vztazích
  • revizích na nových a provozovaných zařízeních
  • revizích el.ručního naářadí a el. spotřebičů
  • předání zařízení po ukončení montáže
  • povolení vyjímky z kvalifikace podle vyhl. č. 50/78 Sb., kterou vydává ITI Brno
  • prostředích , zejména AB8 – venkovní prostory

6/ p. Bureš mistr EŽS Brno podal informaci o činnosti EŽS za uplynulé období a o činnosti rady EŽS

7/ p. Ing. Wasik podal zprávu o hospodaření EŽS Brno

8/ p. Reich – předseda SejM při RHK Brno podal zprávu a informaci o spolupráci s EŽS, RHK, UE ČR a o spolupráci s VUT Brno ohledně norem

9/ Dále byli vyzváni členové EŽS, aby odevzdali své hlasy navrženým kandidátům do rady EŽS
pro rok 2008 - 2010

10/ Za volební komisi podal zprávu p. Vrbas, kdy všichni navržení byli zvoleni

11/ Za návrhovou komisi podal zprávu Ing. Prokop – zpráva byla členy odsouhlasena

12/ Na závěr poděkoval p. Bureš přítomným za jejich účast a do další jejich činnosti jim popřál mnoho pracovních úspěchů

13/ Schůze byla ukončena v 17:30 hod

V Brně dne 12.4.2008

NAHORU


 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE EŽS Brno

konané 9.4.2008

1/  Členská schůze schvaluje přednesenou zprávu o činnosti rady EŽS, se kterou seznámil členy mistr společenstva p. Bureš

2/  Členská schůze schvaluje přednesenou zprávu hospodáře EŽS o hospodaření za rok 2006, se kterou seznámil členy Ing. Wasik

3/  Členská schůze schvaluje koncepci p. Barfuse – stránky www.elektrospolek.cz

4/  Členská schůze vyzývá všechny svoje členy k náboru nových členů a k propagaci EŽS Brno

5/  Členská schůze doporučuje členům EŽS, aby si na nových stránkách EŽS (www.elektrospolek.cz) zviditelnili zdarma svoje logo

6/    - člen, který požádá o zpracování stránek bude zvýhodněn o 300,- Kč z vykalkulované ceny

       - ostatních zájemců se zvýhodnění netýká

       - kalkulaci, účtování a informace lze získat u p.Barfuse (misak11@email.cz)

7/  Členská schůze pověřuje radu EŽS v pokračování spolupráce se SEJM při RHK Brno

8/  Členská schůze pověřuje radu EŽS v pokračování spolupráce v UE ČR

9/  Členská schůze doporučuje členům EŽS zaregistrovat si certifikované rozváděče R1, R2, R3, které EŽS předá k provedení registrace a vystavení CERTIFIKÁTU na Cech Liberec, který se zájemcem i vykalkuluje jeho cenu

10/ Členská schůze doporučuje pro podnikatele registraci značky ESČ – Q, prostřednictvím Cechu Liberec, který se zájemcem i vykalkuluje jeho cenu

11/ Členská schůze doporučuje ke zkouškám revizních techniků školící materiály do 1 000 V a nad 1 000 V, Informaci podá p. Bureš

12/ Členská schůze doporučuje materiál „VYHLEDÁVÁNÍ PRACOVNÍCH RIZIK“ dle ČSN EN 50110-1 ed.2, informaci podá p. Bureš

13/ Členská schůze nabízí členům a pracovníkům oboru elektro aktualizované vydání „Předpisů pro činnost v elektrotechnice“ I. a II. Díl

14/ Členové EŽS navrhují další vzájemnou komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo Skyipe.

15/ Žádáme proto všechny členy, aby svoje adresy předali e-mailovou poštou na elektro.wasik@volny.cz

16/ Pozvánka na schůze EŽS bude hromadně odesílána hospodářem e-mailem na Vaše e-mailové adresy

 

Zapsal:Ing. Švehla, Ing.Prokop

NAHORU


 

Zhodnocení práce rady EŽ Brno za období 2006 – 2008

1/   Prioritou našeho snažení bylo předávat zejména naším členům co nejvíce informací prostřednictvím stránek www://elektrospolek.cz, které vede p. Barfus.

2/  Pro toto volební období si rada EŽS vytýčila za cíl intenzivní spolupráci s SejM.

3/   Další naší aktivitou byla úzká spolupráce s UE ČR.

4/   V rámci SE při HK ČR jsme se zůčastnili zahajovací porady a připomínek k „Národní soustavě povolání“, kde v době učení žáci získají základní znalosti oboru elektrotechniky. Zde nám neunikly snahy ESČ Praha do této soustavy vtěsnat „Kvalifikační standardy“, které již delší dobu prosazují a které by se školili po vyučení a jistě za nemalé peníze které by platily firmy či zájemci těchto kurzů

5/   Rada EŽS se scházela na jejich plánovaných schůzkách

6/   ABB si na našich stránkách zveřejnili své LOGO a nabídku, ale i volná místa pro nábor pracovníků. Poplatek za tuto službu je pro podnikatele velmi výhodný. Rada EŽS doporučuje i naším členům využít těchto služeb.

7/   Pro zájemce můžeme zprostředkovat prodej „Předpisů pro činnost v elektrotechnice“ díl I. a díl II. Konečná prodejní cena je 294 Kč. Pro členy EŽS je stanovena cena 220 Kč za každý díl, takže při prodeji za jednu knihu získáte 74 Kč.

8/   Dále nabízíme zprostředkovat prodej vypracovaných testových otázek pro zkoušky revizních techniků a to do l000 V a otázek nad l000 V. Cena každého materiálu je 500 Kč.

9/   Dále nabízíme zprostředkovat prodej materiálu „Vyhledávání pracovních rizik“, kde cena tohoto materiálu je 500 Kč.

10/ Dále nabízíme zprostředkovat prodej materiálu „Vyhledávání pracovních rizik“, kde cena tohoto materiálu je 500 Kč.

11/ Dále nabízíme zprostředkovat prodej materiálu „Vyhledávání pracovních rizik“, v dílně, kde cena tohoto materiálu je 200 Kč.

12/ Dále nabízíme zprostředkovat prodej materiálu „Vyhledávání pracovních rizik“, ve Stavebnictví, kde cena tohoto materiálu je 200 Kč.

13/ Dále nabízíme zprostředkovat prodej materiálu „Vyhledávání pracovních rizik“, v domácnosti, kde cena tohoto materiálu je 200 Kč.

14/ Dále stále platí nabídka Cechu Liberec pro získání „CERTIFIKACE“ pro výrobu rozváděčů
do 500 V a 63 A, typově označených R1, R2 a R3.

15/ Objednejte si školení vyhl č. 50/78 Sb., kde každý člen EŽS získá výrazné slevy

16/ EŽS Brno pro JmK získalo od UE ČR oprávnění organizovat školení a přezkušování elektrotechniků, případně na základě dohody pověřovat touto činností jiné subjekty.

17/ Potřebujete poradit, tak obraťte se na nás. Za poskytnutou radu zaplatíte pouze Vámi zvolený dobrovolný poplatek

NAHORU


 

Plán práce EŽS pro rok 2008

1/   Schůzky Rady – kancelář Chudobova 61, 615 00 Brno se pořádají ve dnech:

Viz naše stránky www.elektrospolek.cz

Zahájení schůzky Rady je vždy v 15°° hod.

2/   Školení 50/78 Sb. zák. – se pořádá v kanceláři ul. Chudobova 61, 615 00 Brno. Současně se seznamte s ceníkem za školení a přezkoušení podle požadovaných § a možností uplatnění výrazných slev.

Viz naše stránky www.elektrospolek.cz

Zahájení v 08°° hod.

3/   Lektorská činnost bude zajišťována podle došlých dotazů na www.elektrospolek.cz

4/   EŽS Brno bude pokračovat na zpracování adresáře svých členů, živnostníků

5/   EŽS Brno předloží adresy živnostníků jiných cechů v rámci UE ČR

6/   U zájemců a členů EŽS, provedeme v roce 2008 na jejich přání kontrolu, zda jimi prováděné práce odpovídají platným ČSN. Pro prvních pět zájemců zdarma, ostatní za symbolickou cenu 200 Kč

7/   EŽS Brno v rámci dohody vydá zájemcům „APROBAČNÍ LIST“ ke školení elektrotechniků, na což má vystavené „OSVĚDČENÍ“ od UE ČR

8/   Členům EŽS předáme bezplatně informaci o podnikových normách E-ON

9/   V  roce 2008 vydáme aktualizované vydání dílu II. „Předpisy pro činnost v elektrotechnice“.

10/ Budeme průběžně zajišťovat aktualizaci dílu I. „Předpisů pro činnost v elektrotechnice“, kde případné změny budou zveřejněny na www.elektrospolek.cz

11/ Pro laiky populární formou zveřejníme materiál „Bezpečnostní ustanovení pro manipulaci s elektrickou instalací, elektrickými spotřebiči a elektrickým ručním nářadím“.

12/ Pro elektrotechniky a elektrotechnické firmy doporučíme vhodnou technickou literaturu.

13/ Pro elektrotechniky a elektrotechnické firmy budeme v průběhu roku podávat informace o pořádaných školeních

14/ V rámci ukončeného odborného vzdělání učňů a žáků průmyslových škol nabídneme jejich proškolení a přezkoušení podle §5 vyhl.č. 50/78 Sb. za přijatelnou symbolickou cenu 100 Kč

15/ Přezkoušeným vyučencům předáme prozatímní průkaz člena EŽS se slevou na přezkoušení po 1. roce jejich praxe, podle §6 vyhl. č.50/78 Sb.a to místo běžně účtovaných 600 Kč, pouze za symbolickou částku 200 Kč

16/ V rámci „Unie elektrotechniků ČR“ budeme se i nadále zúčastňovat všech jednání a podílet se na tvorbě organizačních a legislativních opatření.

V Brně dne 9.4.2008

NAHORU