ROZHODČÍ SOUD
Při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rychlé, odborné a efektivní řešení Vašeho soudního sporu!!!


Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem číslo 216/1994 Sb, o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, na jehož základě lze rozhodovat v rohodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání.

Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a působil při Československé obchodní komoře. Zákonem č. 42/1980 Sb. byl název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a zákonem č.223/1994 Sb došlo ke změně jeho názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento institucionální Rozhodčí soud má nesporné výhody před rozhodčím řízením ad hoc. Rozhodčí soud vydal svůj Statut, Řád a Pravidla upravující řízení před ním. Veškerá administrativní činnost spojená s projednáváním sporu je zajištěna sekretariátem Rozhodčího soudu.

Tento Rozhodčí soud také vede Listinu rozhodců, na níž může být zapsána osoba, která si svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž zkušenosti dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce. O zapsání na Listinu a o vypuštění rozhoduje předsednictvo Rozhodčího soudu, čímž vlastně garantuje odbornou kvalitu Rozhodčího řízení probíhajícího před tímto soudem.

Rozhodčí řízení má oproti řízení před obecnými soudy zejména tyto výhody :

jednoinstančnost (proti rozhodčímu nálezu vydanému na závěr řízení se nelze odvolat, doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a je soudně vykonatelný)

rychlost a mnohem menší formálnost ( od podání žaloby resp. od zaplacení soudních poplatků do vydání rozhodčího nálezu uběhne jen většinou několik měsíců)

vykonatelnost rozhodčího nálezu v tuzemsku i zahraničí (pro uznání a výkon rozhodčího nálezu je nejdůležitější Newyorská úmluva z roku 1958, kterou je vázáno v současné době více než 130 států, mezi nimi na základě sukcese i Česká republika )

Pro vnitrostátní spory platí s účinností od srpna 1998 také nový Řád a Pravidla, kde nejvýznamnější změnou je snížení poplatků a odstranění paušálů na správní náklady ( poplatek je stanoven ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimální částka činí 7000 Kč a nejvyšší je 1 mil.Kč ).

Rozhodčí řízení je oproti řízení před obecnými soudy rychlejší, není finančně tak náročné a je neveřejné.

Za dobu existence Rozhodčího soudu rozhodli rozhodci více než 8000 sporů, zpočátku to byly zejména spory z oblasti mezinárodního obchodu, v současné době se před Rozhodčím soudem rozhodují ve stejné míře i spory vnitrostátní.

Podmínkou rozhodování sporu Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu, která tvoří jedno z ujednání obchodního kontraktu mezi smluvními stranami. Je výhodou pokud je rozhodčí doložka takto přímo ve smlouvě, ale je samozřejmě možné v případě, kdy byl obchodní kontrakt již uzavřen bez rozhodčí doložky, uzavřít k němu dodatek obsahující dodatečné ujednání smluvních stran o příslušnosti výše uvedeného Rozhodčího soudu k řešení případného sporu vzniklého z tohoto kontraktu.

 

Doporučené znění rozhodčí doložky:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu ( jedním ) třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Řád Rozhodčího soudu i další informační materiály byly publikovány v Obchodním věstníku, jsou zveřejněny na internetu a dále jsou k dispozici stranám sporu i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu nebo kontaktních místech, v sídleHospodářských a Agrárních komor v České republice, a to nejen v jazyce českém, ale i anglickém, německém, francouzském a ruském.

Rozhodčí řízení může na základě dohody proběhnout kdekoliv v České republice

zdroj článku: http://arbcourt.cz

 
   
  webmaster: misak11