Revizní technici elektro POZOR

Ing. Jaroslav Melen soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a některé další zákony. Návrh zákona obsahuje též návrh na zrušení vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných. Součástí návrhu je také návrh na zrušení nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, a nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a to včetně novelizujících právních předpisů.
Vládní návrh zákona návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů má Předseda vlády předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, a odůvodnit vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky má ministr průmyslu a obchodu.

Návrh, v návaznosti na zrušení vázané živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“, nově zařazuje do řemeslných živností živnost „Elektroinstalatérství“. 

V Důvodové zprávě se uvádí, že:

-       tyty činnosti mají charakter řemeslné živnosti,
-       požadované oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., které je podle současně platné právní úpravy podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoliv na odbornou způsobilost podnikatele a že není proto důvodné vázat na tyto podmínky vznik živnostenského oprávnění,
-       požadavek na odbornou způsobilost podnikatele je vhodné uplatnit až při vlastním provozování živnosti.
Podle návrhu je ohlašovací živností podle § 19 řemeslná živnost, tedy i „Elektroinstalatérství“, je-li podmínkou jejího provozování odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22.
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, tedy i „Elektroinstalatérství“, se podle Návrhu bude prokazovat podle § 21 dokladem o
a)     řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
b)     řádným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c)     řádným ukončením vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
d)     řádným ukončením vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
e)     uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (zákon č. 18/2004 Sb.).

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, tedy i „Elektroinstalatérství“, se podle Návrhu bude prokazovat podle § 22
a)    řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b)    řádným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v  příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c)    řádným ukončením vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d)    řádným ukončením vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e)    řádným ukončením rekvalifikace nebo získání úplné kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f)     vykonáním šestileté praxe v oboru.
Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona se má rozumět výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
Za příbuzné obory se mají považovat obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.
Podívejme se v čem se Důvodová zpráva mýlí:
I.)       Když říká, že „Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ mají charakter řemeslné živnosti.
1.   Pokud vezmeme za axiom, že řemeslo je prioritně to čím se člověk vyučí, pak neznám výuční obor „revize“ ani „zkoušky“ vyhrazených elektrických zařízení.
II.)      Když říká, že požadované oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., které je podle současně platné právní úpravy podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoliv na odbornou způsobilost podnikatele.
2.   Toto tvrzení není mýlkou, ale nepravdou, která je v rozporu se současnou právní úpravou – Zákon č.. 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb., zákonem č. 47/1994 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb. a zákonem č.. 253/2005 Sb.
Ten v § 6a říká, že:
(1)    Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

c)    ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,
d)    prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení.

Dále v § 6c) uvádí v odstavcích:

(2)    Předpoklady odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

(3)    Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob podle odstavce 1 písm. c)

a mezi nimi, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, v písmenu e) jmenuje osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d).

III.)     Když říká, že požadavek na odbornou způsobilost podnikatele je vhodné uplatnit až při vlastním provozování živnosti
3.   Tento názor je absurdní a dal by se přirovnat např. k tomu, že řidičský průkaz je možné vydat tomu, komu je 18 let a požadavek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je vhodné uplatnit až při silniční kontrole.
Rozvádět dále absurditu toho, že revize elektrických zařízení by mohl provádět podle § 21 např. ten, kdo se prokáže jen řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, je snad již zbytečným dokladem toho, že příslušný odbor na Ministerstvu průmyslu a obchodu, který vypracoval návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a některé další zákony, prokázal minimálně svou neznalost věci.
Revizní technici, každý máte svého poslance. Apelujte na něj, ať v Poslanecké sněmovně prokáže, že tam není jen pro peníze, vždyť si jej platíte ze svého.

V Trutnově 15. května 2007